web analytics
  

Sastra Sunda: DURIAT NU MAWA BEURAT

Sabtu, 1 Mei 2021 07:48 WIB Ratih Ratnasari
Bandung Baheula - Bandungan, Sastra Sunda: DURIAT NU MAWA BEURAT, cerpen Sunda,Cerita pendek bahasa Sunda,Sastra Sunda,sastra dan budaya Sunda,Carpon Sunda,Carpon Ratih Ratnasari

Ilustrasi Duriat nu Mawa Beurat (Heindry Kurniawan)

CEUK kolot baréto, cinta mah nuturkeun.

Eum, enya kitu? Geuningan geus ngahiji gé, angger wé rasa éta téh euweuh, sanajan manéhna bro-broan, gerentes Sumi ngahening.

Naon atuh cinta téh? Naha mawa beurat? Cenah, bakal pegat mun geus aya nu haat. Henteu, ah! Angger rasa ieu keur nu puluhan taun ilang tan tapak.

Komo mun manéhna geus unggah adat, bororaah hayang ngolo, ijid nu aya, Sumi ngusap dada.

"Néng! Akang angkat! Masing rintih di bumi!" ceuk Soma bari nyium tarang Sumi.

Jig waé! Barina gé rék naon cicing di imah! Nu aya ngadon nganyerikeun haté, Sumi galécok dina haténa.

"Néng!" Soma neuteup ka Sumi nu cicing waé.

"Muhun!" pokna pondok.

"Kéla, Néng kunaon?" Soma nanya.

Hm, teu rumasa, nyah? Sakitu cikénéh écés, nyebutkeun bapa héman, gerentes Sumi bari mencrong. 

Jaman kiwari mah euweuh nu haratis, maké nyebutkeun kajejek ku hakan. Ngarti, néangan duit téh hésé. Matak naon sasadu, da moal ménta leuwih atuh, Sumi keuheul.

"Enya atuh, ari teu nanaon mah!" Soma ngajawab pananyana.

"Muhun!" waler Sumi.

"Akang angkat, nya!" pokna.

"Mangga!" Sumi meundeutkeun panto.

Gusti ...! Astagfirulloh, kunaon haté téh teu léah waé? Enya, karasa ayeuna mah! Kaduhung moal ti heula? Daék dikawin sotéh, pédah manéhna nyaah. Susuganan jadi panamba jalma nu tan raratan, duh geuning ngadon kasiksa. Manéhna téh geus jadi imam, tapi dasarna teu bogoh. Nya, sagala ucapna gé, teu panuju waé. Teuing ceuk manéhna mah, meureun biasa da buktina haré-haré wé, sanajan pipi geus baseuh gé, Sumi ngarumas.

Masih nongtoréng omonganana. "Akang téh capé, balik gawé! Balik ka imah téh hayang reureuh. Ieu ngadon sagala dibéjakeun, béas béak, bungbu béak, atur sorangan! 'Na teu cukup duit nu dibikeun unggal poé? Dikamanakeun atuh duitna?’" pokna bari ngembang cabé.

Gusti, mani hayang ngagorowok! Mun kitu sok jajan di luar, mun kitu sok balanja. Apan jang dahar sapopoé gé seuseut. Naha cukup duit tilu puluh rébo, keur nyumponan pangabutuh, bari jeung keur jajan budak? Ya Robb, jiga nu kupur ni'mat! Kudu kumaha deui? Pan sidik, mun manéhna nu balanja gé, teu kabeuli kabéh bungbu nu geus bararéak.

"Astagfirulloh! Hatur nuhun, Akang! Katampi sagala rupina, nanging widian heula saheulaanan, diriripuh. Duriat nu mawa beurat, nalian asih nu nogéncang. Sabar, mun seug geus waktuna! Hampura mun ditinggalkeun," geredeng Sumi bari murubut cipanon, awahing ku teu kuat nandangan omongan salakina nu matak pikanyerieun haté.

***

Beuki lila rasa kangéwa beuki nyaliara. Sumi ngaraga meneng, mikir keur pilampaheun ka hareupna.

"Kieu carana mah, kudu ojah deui! Keun baé manéhna teu panuju gé, bongan nitah cicing di imah, tapi pangabutuh teu kacumponan. Geus puguh alat kosmétik mah, teu kabeuli. Naha maké nyiksa manéh, ngagugu kana omongan nu teu bisa nyenangkeun!" gerendeng Sumi.

Ahirna Sumi ngalamar gawé. Nya ditarima di salah sahiji pausahaan bonapid.

Sagala pangabutuh katutupan, kahayang budak laksana, ngan haté tetep garung.

Gusti, naon deui kahayang téh? Dunya geus aya dina ranggeuman, ngan haté molongpong! Lain dunya wungkul harepan téh, naon deui atuh? 

Manéhna uleng mikir sabna.

Heueuh, sauyunan! Tah éta nu hamo bisa laksana. Apanan manéhna teu miroséa kana kaayaan rumah tangga. Bener kungsi jangji, manéhna bakal jadi imam nepi ka nyanghulu ngalér. Ngan ari kitu peta, naha bisa mertahankeun rumah tangga nu geus pakusut kieu, Sumi ngahening.

Dina hiji mangsa, maranéhna dahar ngariung dina wanci sareureuh budak.

"Alhamdulillah, barokah!" omong Soma.

"Muhun, Apa! Mani raos neda téh, komo ngariung mah!" témbal budak.

Sumi ngabetem, teu hayang ngomong.

Heueuh ngeunah atuh! Dahar kari am, baju kari maké, teu hayang mantuan gawé di imah. Éstu nyaho sagala rérés. Gusti, capé sorangan, Sumi norowéco dina haténa.

"Apa, Rian aya péér! Ngerjakeunana hoyong sareng Apa!" ceuk budak.

"Apa mah capé! Sareng Mamah wé, nya!" pokna bari gégéléhéan.

Sumi neuteup ka Soma, asa teungteuingeun kana paménta budak, padahal manéhna gé sarua karék balik gawé, tuluy tatahar nyiapkeun dahar. Eum, kacida.

"Rian mah sareng Mamah wé! Yu, cuang kerjakeun péérna ayeuna! Énjing mah bilih kabujeng Mamah damel!" ceuk Sumi ngolo.

"Apa mah! Pira gé kitu!" omong Rian bari nyampeurkeun ka Sumi nu geus nungguan.

Sajeroning ngawurukan budakna, haté Sumi galécok.

Ka budakna gé geus kitu peta, komo ka urang? Tungguan hiji mangsa ditinggalkeun! Kaduhung mah moal ti heula.

***

Dasar kudu kitu meureunan, taktagé tong saomong-omongna. 

Hiji waktu, Sumi dipindahkeun pancénna. Manéhna asa mobok manggih gorowong. 

Sumi tatahar, sagala urusan budak geus rérés. Manéhna pindah tan bébéja ka Soma.

Soma nénéangan Sumi jeung budakna, dina mangsa balik gawé.

Sakabéh jalma nu wanoh ditanya, ngan euweuh saurang gé nu nyaho ka mana Sumi indit.

Balas ku capé nénéangan anak jeung pamajikanana, Soma nepi kasaréan di imahna nu kari manéhna wungkul.

"Mamah ..., Rian! Geura uih, Apa keueung sorangan. Apa jangji, moal tambélar deui. Apa gawé téh, pan sangkan bisa nyukupan pangabutuh. Heueuh, da geus sakitu milik Apa. Wayahna tarimakeun saheulaanan, sugan jaga diparengkeun aya milik saréréa!" gundamna.

"Astagfirulloh! Deuh, asa nyaan! Enya kitu pédah teu hayang nyaho urusan di imah, nepi ka Sumi indit téh? Duh, mun nyaan téh, kacida Sumi teu méré harepan pikeun babalik pikir," gerendeng Soma, sadar kana laku-lampahna.

***

Sumi jeung Rian nu aya di daérah pasisian, singhoréng teu tingtrim. Ngarasa aya nu kurang.

"Mah, Rian sono ka Apa! Naha Apa teu ngiring ka dieu?" pokna.

"Apa mah nuju pancén, teu tiasa diwagel komo deui ngiring ka dieu. Pan damelna di ditu, bénten sareng Mamah nu ngalih pancénna!" omong Sumi mapalérkeun budakna.

Lain, lain nyingkahan. Jalan nuntaskeun hiji perkara mah! Kudu kumaha deui? Mangkaning geus néken kontrak dua tauneun, cacak karék sataun geus karasa marojéngjana, lamunan Sumi bari ngusapan sirah budakna.

Singget carita, Sumi jeung Rian balik deui, satutas dua taun di pasisian.

Maranéhna balik ka imah nu baheula. 

Teu hésé asup, sab séwang-séwangan nyekelan sosina.

Cetrék, panto imah dibuka.

Sumi ngembang kadu, nempo kaayan imah anu lir gudang. Ramat lancah di mamana, baju patulayah, paburantak sakabéhna. 

Teu loba ngomong, najan capé gé manéhna langsung bébérés.

Teu karasa nyérélékna waktu, geus manjing sareupna.

Soma balik digawé, manéhna héran nempo panto régol imahna muka. Sup, manéhna ka jero imah. Sagala rasa pacampur, atoh, sedih jeung handeueul nyaliara, basa nempo Sumi keur tatahar dina méja makan, nu kabeneran nonggongan manéhna.

"Mamah ...!" pokna bari muru ka Sumi.

Sumi malik, mangsa aya nu nyalukan.

"Apa ...!" témbalna.

Gabrug, dua jirim nu geus lila papisah, paungku-ungku.

"Mamah, tong angkat deui! Apa jangji rék ngarobah sagala kalakuan nu salila ieu, hampura!" Soma tamada.

"Hampura Mamah ogé! Angkat ti Apa téh lain jalan kaluar pikeun masalah rumah tangga urang!" témbal Sumi, males tangkeupan Soma.

"Hampura Apa haré-haré, euweuh niat tambélar! Seja hayang nyenangkeun ku pokus kana ihtiar!" Soma sasadu.

"Tos, Pa! Cuang ngawitan ngambah sagara rumah tangga deui, duriat nu mawa beurat!" ceuk Sumi.

Tungtungna Sumi jeung Soma, silih pihapékeun manéh, silih hampura, jeung silih ngarti. Hirup jadi ayem tingtrim ku jalan musawarah, lain pabetem-betem tur hayang papada meunang sorangan, nepi ka tug maranéhna dipundut ku Mantenna.

 

Bandung, 22 April 2021

 

Ratih Ratnasari, guru TK nu resep kana serat-sinerat. Dumuk di Cicadas, Bandung.

Editor: Dudung Ridwan

terbaru

Peré Lebaran, Maén Badminton jeung Pamaén Persib

Bandungan Senin, 10 Mei 2021 | 13:47 WIB

Nyaan nyemésna tarik—da puguh gedé tanaga. Tapi, kieu senina badminton. Manéhna ku uing teu dibéré bola cemésen.

Bandung Baheula - Bandungan, Peré Lebaran, Maén Badminton jeung Pamaén Persib, fiksimini,fiksimini,Fiksimini Sunda,Cerita pendek Sunda,Cerita pendek bahasa Sunda,fiksimini dudung ridwan

Sastra Sunda: IMPIAN SAMÉMÉH LEBARAN

Bandungan Sabtu, 8 Mei 2021 | 06:11 WIB

Henteu gampang geuning jadi pangarang téh. Ngahuleng ti balik tarawéh nepi ka ampir jam sabelas, asa acan manggih waé ca...

Bandung Baheula - Bandungan, Sastra Sunda: IMPIAN SAMÉMÉH LEBARAN, Cerita Pendek,Cerita pendek bahasa Sunda,Cerita pendek Sunda,cerita pendek Yus R. Ismail,carpon,Carpon Sunda,carpon yus r. ismail,seni dan budaya sunda,Sastra Sunda

Dongéng Nasruddin Hoja: Numpak Keledai Nyanghareup ka Tukang

Bandungan Jumat, 7 Mei 2021 | 14:40 WIB

Tapi ayeuna mah jumaahanna bari ngabringkeun murid-muridna. Atuh da murid-muridna téh barandel pisan.

Bandung Baheula - Bandungan, Dongéng Nasruddin Hoja: Numpak Keledai Nyanghareup ka Tukang, Kisah nasruddin hoja,kisah nasruddin hoja basa sunda,carita nasruddin hoja dina basa sunda,dongeng nasruddin hoja

Aglonéma Diprédiksi Tetep Bakal Jadi Primadona

Bandungan Kamis, 6 Mei 2021 | 15:17 WIB

Aglonéma nu boga ngaran latin Chinese evergreen ieu boga kakhasan nu béda jeung nu lain.

Bandung Baheula - Bandungan, Aglonéma Diprédiksi Tetep Bakal Jadi Primadona, Tanaman Hias,Aglonema,jenis Aglonema,Aglonema impor,Aglonema lokal,harga Aglonema Bandung,harga aglonema

Timburu

Bandungan Rabu, 5 Mei 2021 | 15:40 WIB

Da di tukang baso tahu éta pisan cinta manéhna baheula ngajadi.

Bandung Baheula - Bandungan, Timburu, fiksimini,Cerita Fiksi,Fiksimini Sunda,fiksimini dudung ridwan,timburu

Hayang Lauk Laut Teu Kudu ka Laut, Aya Pasar Ikan Modern Soreang

Bandungan Selasa, 4 Mei 2021 | 14:45 WIB

Sagala lauk laut aya. Di lantéi dua aya dua puluh lapak nu narima meuleum lauk atawa narima mangmasakeun.

Bandung Baheula - Bandungan, Hayang Lauk Laut Teu Kudu ka Laut, Aya Pasar Ikan Modern Soreang, pasar ikan,Pasar Ikan Modern Soreang,Pasar Ikan Modern,Pasar Ikan Modern Bandung

Dongéng Nasruddin Hoja: Jadi Khotib Jumaah

Bandungan Senin, 3 Mei 2021 | 15:32 WIB

Can lila manéhna khutbah, katingali para jamaahna geus narundutan. Ngalegeday. Malahan sabagian jamaahna saré bari kérék...

Bandung Baheula - Bandungan, Dongéng Nasruddin Hoja:  Jadi Khotib Jumaah, Kisah nasruddin hoja,nasruddin hoja jadi khatib jumat,kisah nasruddin hoja basa sunda,carita nasruddin hoja dina basa sunda,dongeng nasruddin hoja

Sastra Sunda: DURIAT NU MAWA BEURAT

Bandungan Sabtu, 1 Mei 2021 | 07:48 WIB

Hirup jadi ayem tingtrim ku jalan musawarah, lain pabetem-betem tur hayang papada meunang sorangan.

Bandung Baheula - Bandungan, Sastra Sunda: DURIAT NU MAWA BEURAT, cerpen Sunda,Cerita pendek bahasa Sunda,Sastra Sunda,sastra dan budaya Sunda,Carpon Sunda,Carpon Ratih Ratnasari
dewanpers