web analytics
  

Duh, Surat Cinta Sunda nu Mawa Baper …

Senin, 25 Januari 2021 15:57 WIB Komala Sutha
Bandung Baheula - Bandungan, Duh, Surat Cinta Sunda nu Mawa Baper …, surat cinta sunda,surat cinta bahasa Sunda,contoh surat cinta dalam bahasa Sunda

Contoh surat cinta dalam bahasa Sunda. (Pixabay)

Kahatur: Kang Sérgio
di Kamasan

Salam Sono,

WAKTOS Akang maos serat ieu, mugia Akang aya dina panangtayungan nu Welas Asih. Nampi iber, Akang nuju aya di lembur saatos dua taun bubuara ka Sumbawa. Tangtos, atanapi mung sangkian abdi, Akang miharep tepang sareng abdi margi sababaraha sasih kapengker, urang kantos paheut jangji patepung lawung di lembur.

Abdi teu hilap, Kang. Sakawitna gé, haté morojéngja ku teu kiat nandang panyiksa batin hoyong tepang sareng salira. Sabaraha taun urang teu tepang? Sanés sataun dua taun. Sanés belasan taun deui. Tapi langkung ti dua puluh taun boa.

Geura, harita waktos abdi kaparengan ka lembur, malih mah asana ngawengi di bumi Aki sareng Nini. Harita abdi ningal Akang nuju aya di payuneun warung Kang Iji. Karérét, Akang curinghak ningal abdi tur abdi api-api teu ningal. Sanés abdi somseu, teu pisan-pisan. Sanés teu hoyong ngawangkong. Tapi abdi teu raos ku nu nuju nyarengan abdi. Pun lanceuk. Salaki abdi, Kang. Kantenan abdi nuju bureuyeung ning, ngandung nu cikal.

Énjingna, di pasar Léwo, abdi sareng salaki ka pasar, balanja, malah dijajap ku pun bapa. Di payuneun pisan pasar, katingal Akang nuju melong ka abdi. Sanés géér, tapi Akang sakitu curinghak. Kateguh, Akang hoyong amprok. Boa hoyong ngawangkong. Tapi deui-deui, abdi api-api teu ningal. Ngabalieur. Salira angger mencrong waktos abdi naék kana mobil Apih téh. Aya rasa dosa mah. Rumaos abdi nu nguciwakeun salira. Megatkeun tali asih nu masih nganteng. Tah, harita pamungkas urang paamprok.

Kang Sérgio, sababaraha sasih kapengker, kersaning Pangéran, urang amprok di média sosial. Horéng, anjeun tos lami maluruh abdi. Nepika anjeun wakca, mikawanoh wanoja nu nami tur rupa warugana nyeplés sareng abdi. Saleresna, abdi gé kantos maluruh raratan salira. Samalih waktos kaparengan sababaraha kali ka lembur, abdi kantos naroskeun iber salira nu diwaler cenah, salira ngumbara ka luar pulo. Tapi, abdi teu tetelepék, sabab apan urang tos pada-pada teu nyorangan nya, Kang.

Akang dina telepon, keukeuh wé nyabit-nyabit, paamprokna urang di payuneun pasar Léwo. Salira masih neuteuli pédah abdi ngabalieur. Hapunten kadua kalina, Kang. Saupami harita abdi kitu. Abdi téh can dua taun laki-rabi bari dina kaayaan ngandung budak kahiji. Abdi ngaragangan. Abdi sieun ujug-ujug Akang nyampeurkeun laju matak ngabarubahkeun ka salaki. Sok padahal, saupama abdi balaka mah ka salaki nya yén Akang téh sobat, piraku diangken mantan papacangan mah. Salaki tangtu ngartos. Sing maklum wé, Kang atuh da haritana gé abdi masih pikiran boboloneun enya gé tos kulawargaan. Masih seueur kahariwang. Sieun kawas dina sinétron ning, ih!

Akang, nalika salira maos ieu serat, kumaha paraosan? Naha bendu kénéh ka abdi? Naha Akang masih kuciwa ku abdi? Da geuning, Akang gé nyabit-nyabit, pegatna urang lantaran abdi nu téga ninggalkeun. Abdi megatkeun tali asih urang ku surat nu eusina nyarugak nu cenah--suratna dugika disimpen dina lomari. Dihijikeun sareng potrét urang duaan waktos dipotrét di studio Pa Nandang.

Sanggem abdi, aya kénéh surat sareng potrétna? Ah, duka ka mana, waler salira téh. Raraosan, abdi asa teu kantos ngintun serat kantenan bari ku ungkara nyarugak nu tujuanana megatkeun katrésna urang. Atanapi abdi nu hilap? Nu teu weléh kaémut ku abdi mah, pegatna urang sanés ku pédah alatan tos teu aya rasa asih. Tapi ku kaayaan.

Harita abdi nincak mangsa kuliah saatos nganggur sataun tur nyéépkeun waktos di lembur Kamasan. Nu ngalantarankeun urang nepi ka paamprok. Sedengkeun, salira harita masih sakola. Apan yuswa urang téh bénten sabaraha taun tah, tilu atanapi opat. Tangtosna, yuswa Akang langkung anom ti abdi.

Sakapeung sok hayang seuri, urang bobogohan. Abdi bogoh ka sahandapeun. Salira bogoh ka saluhureun. Tapi kétang saur anjeun waktos urang tepang munggaran di handapeun tangkal rambutan payuneun bumi Ceu Mumun, yén ‘cinta itu tidak memandang usia’. Meni légég. Tapi da enyana, Kang. Malih mah, salira gé teu hilap pan, salira ngéngéngkeun jisim abdi téh hasil ngarebut ti sobat ogé sadérék misan sanés? (abdi angger nya sok serasa cewek rebutan) padahal seueur nu resep téh ‘tidak indah’ ah, Kaaang!

Heuheuy deuh ... mangsa rumaja aya ku éndahna mun émut mangsa urang reureujeungan. Lalakon urang manjang. Nepi ka salira remen apél saban abdi aya di lembur. Da sidik pan abdi mah nganjrék di Bandung. Ka Kamasan saukur nganjang. Harita mah can jamanna aya hapé. Cekap ku pos ingkig wé ning. Tapi kétang da urang mah asa teu kungsi seseratan.

Salira ‘Pejantan Tangguh’, cenah ‘Pantang Menyerah’, berusaha mendapatkan sesuatu yang diinginkan meski itu milik orang lain. Is, ulah atuh! Sami sareng maok hak batur. Tapi, waktos abdi nampi kahéman salira, abdi dina kaayaan teu aya hubungan sareng sasaha. Margi, haté teu wasa diwadulan, nu ngancik dina haté abdi, mung salira, Sérgio.

Urang ngaliwatan maleman Minggu di tepas Aki Haji. Di Jurutilu. Disaksian cahaya bulan opat welas. Salira nganggé kaméja panangan panjang digulungkeun samet siku, atuh kahandapna calana jins pulas hideung. Mekel inuman sprite nu nyereng téa (ari hari ginih aya kénéh sprite?) nu kéngéng mésér ti warung Ceu Euis.

Dina malem Minggu séjén, urang amprok dina liliwatan jalan ka Bangunsarikeun. Caket kebon awi. Sakali mangsa mah bet ngadon ngawangkong dina tepas Ceu Iim. Nepi ka dipiwarang ka lebet. Harita urang sok ngawangkong naon, nya? Hilap, ah. Salira gé hilap. Nu tangtosna mah sagala rupi nu éndah wé. Dunya asa nu duaan. Tos teu maliré batur aya nu teu resep kana rasa nu ngagalura jeroeun dada urang.

Akang Sérgio anu bageur, anu kasép ... ti kapungkur dugi ayeuna teu acan kacocéng (héhéhé wios nya nyebat kasép gé) da piraku geulis mah. Kumaha... percanten yén urang kantos pegat alatan ku kaayaan nu teu biluk ka urang?

Dina mangsa rumaja, nya panginten nu sanés gé kitu. Tungtungna, abdi ngalepatkeun ka Akang, naha atuh Akang mun enya miharep abdi, teu nyusul abdi ka Bandung? Atanapi pan tiasa nyeratan? Perangko itu, murah looooh! Tapi kétang ari mulih deui ka dinya mah moal aya tungtungna. Nu pasti mah, Gusti Allah kagungan rarancang nu langkung saé pikeun kahirupan urang. Urang teu kéngéng ngahiji. Urang teu diparengkeun ngajodo. Leres pan, nya?

Duh, Kang Sérgio ... teu karaos ning waktos téh. Sakali deui, hapunten duh hapunten Kang Sérgio, sadaya kalepatan abdi. Urang silih lubarkeun. Alhamdulillah urang diparengkeun silaturahmi dina média sosial. Tapi ti dinya, urang bet kalalanjoanan. Sabab urang teuleum dina katineung. Rasa nu silih ténjrag dina mangsa rumaja méhméhan ngepung deui urang malah mah leuwih rongkah tur motah.

Ku kituna, nya... saupami abdi kapaksa ngablokir Akang, no HP,  WA, FB, IG sareng média sanésna, ulah kirang-kirang ngahapunten. Éta mangrupi jalan pikeun urang supados teu kairid kana naon nu dilarang ku agama. Urang tos bénten alam, tos pada-pada kacancang. Abdi gaduh salaki tur barudak nu nuju meujeuhna kedah diperhatoskeun. Kitu deui Akang tos kabeungkeut tikah oge kagungan putra pameget nu tos rumaja nu sakitu ganteng kumaha wé ramana, nya (héhéhé).

Serat ieu dikintun saatos kéngéng widi pun lanceuk. Salamna ti anjeunna, saurna kanggo mantan terindah diriku (witwiw). Salam ogé ka istri sareng tuang putra ogé kulawarga di lembur. Sawios, teu kedah dibales ieu serat margi deuih (ngahaja) teu dialamatan. InsyaAllah, boboran payun abdi ka lembur, seja silaturahmi ka Akang sareng ka nu sanésna bari jarah ka makam Aki, Nini sareng almarhum pun bapa. Sanés badé napak tilas ka tempat ‘keramat’ urang. (bilih bogoh deui, pamali ah...)

Kang, abdi sono ka salira... sono pami ka lembur hoyong diajak niis dina tepas Aki Haji di Jurutilu dina wengi caang bulan opat welas. Tapi, sawios... éta mah mung ukur kalangkang lamunan nu teu sakedahna diémut-émut deui. Cekap janten carita nu baris langgeng dina lelembutan urang.  Cag!

 

México, 25 Januari 2021

Ti abdi nu (kantos) mikatrésna Kang Sérgio

 

Marimar

Editor: Dudung Ridwan

terbaru

Patukangan dina Basa Sunda

Bandungan Senin, 8 Maret 2021 | 15:07 WIB

“Patukangan”, nyaéta ngaran-ngaran tukang dina basa Sunda atawa ngaran-ngaran jelema anu miboga kaahlian khusus.

Bandung Baheula - Bandungan, Patukangan dina Basa Sunda, istilah patukangan bahasa sunda,profesi bahasa sunda,patukangan dalam bahasa sunda,patukangan,Bahasa Sunda

Sastra Sunda: PASIR DUKUH

Bandungan Sabtu, 6 Maret 2021 | 06:31 WIB

Baréto keur budak mah remen diabringkeun ka para uwa, tepi ka aleut-aleutan mapay tanjakan Pasir Dukuh.

Bandung Baheula - Bandungan, Sastra Sunda: PASIR DUKUH, Sastra Sunda,Bahasa dan Sastra Sunda,Cerita pendek Sunda,Carpon Sunda,Bandungan,seni dan budaya sunda

Samboja Jepang, si Béké Lucu, Éndah Kembangna

Bandungan Jumat, 5 Maret 2021 | 16:23 WIB

Sanajan ngaranna samboja, euweuh gantar kakaitan jeung tangkal samboja nu sok loba di kuburan.

Bandung Baheula - Bandungan, Samboja Jepang, si Béké Lucu, Éndah Kembangna, tanaman kamboja jepang,merawat kamboja jepang,jenis kamboja jepang,bunga kamboja jepang

Ngadagoan Karéta Léwat di Viaduk Bandung

Bandungan Kamis, 4 Maret 2021 | 12:26 WIB

Kusabab pamandanganna alus, Viaduk ieu dijadikeun salah sahiji tempat syuting sinétron “Preman Pensiun”.

Bandung Baheula - Bandungan, Ngadagoan Karéta Léwat di Viaduk Bandung, sejarah jalan viaduct bandung,sejarah nama jalan viaduct bandung,kisah jalan viaduct bandung,jalan viaduk Bandung,jalan viaduk

Nini Antéh jeung Sangu Sésa

Bandungan Rabu, 3 Maret 2021 | 13:03 WIB

Digantungkeun isuk-isuk, beurang aya kénéh. Magrib ngagantung kénéh. Tapi, isukna geus teu aya. Hartina dicokotna peutin...

Bandung Baheula - Bandungan, Nini Antéh jeung Sangu Sésa , Fiksimini Sunda,Nini Anteh di bulan,Bulan Purnama,Sastra Sunda,seni budaya sunda

Dalang Wayang Golék Saméméh “Dinasti" Dalang Sunarya

Bandungan Selasa, 2 Maret 2021 | 16:07 WIB

Lamun diukur ku taun, kajayaan Dinasti Sunarya geus lumangsung kira-kira 3/4 abad.

Bandung Baheula - Bandungan, Dalang Wayang Golék Saméméh “Dinasti" Dalang Sunarya, Wayang Golek,Sejarah wayang golek,Dalang Wayang Golek,Dinasti dalang Sunarya,Dalang Sunarya,Asep Sunandar Sunarya

Nyeri Haté sok Dibanding-banding waé, ART Mergasa Dunungannana

Bandungan Senin, 1 Maret 2021 | 14:52 WIB

Ratna ngarékayasa kajadian éta saolah-olah geus aya rampok ka imah dununganna.

Bandung Baheula - Bandungan, Nyeri Haté sok Dibanding-banding waé, ART Mergasa Dunungannana, ART bunuh majikannya,Pembunuhan di Buahbatu,Tersangka rekayasa seolah ada perampokan,Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya

Misteri Sripanggung

Bandungan Sabtu, 27 Februari 2021 | 06:35 WIB

Ti dieu kakara nyaynyayan. Yén bisa jadi nu sok ngajungjujurigan mah sripanggung nu heubeul. Nyi Suminar mah leungitna c...

Bandung Baheula - Bandungan, Misteri Sripanggung, Sastra Sunda,Bahasa dan Sastra Sunda,Cerita pendek Sunda,Carpon Sunda,Bandungan,seni dan budaya sunda,Aan Merdeka Permana
dewanpers