web analytics
  

SASTRA SUNDA: Ka Saha atuh Nitipkeun Asih?

Sabtu, 16 Januari 2021 06:56 WIB Komala Sutha
Bandung Baheula - Bandungan, SASTRA SUNDA: Ka Saha atuh Nitipkeun Asih?, Cerita pendek Sunda,Carpon Sunda,Sastra Sunda,seni dan budaya sunda,Komala Sutha,Mangle,Sunda Midang,Bandungan

Ilustrasi Sastra Sunda: Ka Saha atuh Nitipkeun Asih? (Arsacadipura)

Pengantar Redaksi

Cerita pendek Sunda (carpon Sunda) yang terpilih Sabtu ini adalah karya Komala Sutha, “Ka Saha atuh Nitipkeun Asih?” Komala Sutha yang lahir di Bandung, 12 Juli 1974, ini termasuk penulis senior yang mampu menulis sama baiknya dalam bahasa Indonesia, Sunda, dan Jawa. Carpon-nya, “Cipanon Kamelang”, meraih penghargaan “Carpon Pinilih Manglé “édisi April 2010.

“Ka Saha atuh Nitipkeun Asih?” bercerita tentang Ratna seorang perempuan yang mencintai Fahri, seorang laki-laki yang sudah punya istri. Konfliknya sederhana, tapi kepiawaian dan cara bercerita Komala Sutha yang pernah menjadi wartawan Sunda Midang membuat cerpen ini terasa asyik.

--Redaksi

 

SASTRA SUNDA:
Ka Saha atuh Nitipkeun Asih?

 

TADINA mah hayang nyingkahkeun nu nyangkaruk dina haté. Rasa asih nu tumuwuh geus dua bulan. Rasa nu hésé disingkahan anggur tumetep jero kalbu. Tapi sabagé manusa kuring wajib ihtiar. Mopohokeun manéhna sugan bisa, piraku ari ditarékahan mah.

Ti subuh geus nyemprung kana motor ka lembur kolot di Majalaya. Seja mapalérkeun haté nu teu weléh didumukan ku Kang Fahri.

Geuning bet hayang geuwat mulang deui ka lembur, nu tadina rék tuluy meuting téh. Genep jam lalampahan Majalaya-Cihalimun, sanggeus nepi ka imah deui teu sirikna ngabeubeutkeun manéh kana luhur pangsaréan.

Panon teu kuat cepel di jalan kénéh kawantu deuih peutingna bagadang migawé hanca ti tempat gawé bari jeung sakapeung gulinggsahan da ngawangkong nu teu pigenaheun jeung manéhna. Dina WhatsApp. Gétréng teu sadar diri lain rumaja deui. Tapi geus déwasa, boga budak dua, najan meureun bédana kuring geus teu boga salaki. Matak hahadéan jeung lalaki gé.

“Mah ....” Budak nu cikal ngasongkeun gelas eusi citéh haneut ka kuring.

“Nuhun, Cu ...,” cékéng bari nunda gelas jangkung di luhur méja leutik.

Golédag deui ngagolér. Budak surti kaluar kamar nyampeurkeun adina di tengah imah. Karunya budak téh geus lima taun can diparengkeun boga bapa anyar. Geus puguh bapa pituinna mah pamohalan ngarangkep deui ka kuring. Kabongroy ku nu beunghar ti saprék mihukum kuring.

Gap, kana hapé. Teu pati nyagap poé ieu mah. Ngahaja, ramo sok ateul hayang mukaan japri jeung inbok épbi ti manéhna. Da geus kabiasaan kitu. Rék di mana rék di mendi. Rék beurang rék peuting, kuring jeung manéhna ngan silih iberan. Silih nyacapkeun kasono ku kalimah-kalimah éndah.

Hirup asa rumaja deui. Nyéh, imut sanggeus mariksa japri WA jeung ngilikan inbok. Tabuh dua welas gé ning ngodeuan ku emosen saperti sasari, nandakeun hayang muka wangkongan. Teu saperti sasari bet teu hayang némbalan. Teu cara poé-poé kamari. Salila dua bulan teuleum dina sagara trésna.

Meureun pédah tadi peuting rada gétréng. Saenyana manéhna mah teu resepeun mun kuring ngamimitian gétréng. Tapi kuring nu sok kabawa parasaan. Na rék dibawa ka mana hubungan téh? Naon nu ku kuring diudag? Lalaki nu dipasih nu méré asih salila ieu, da sidik salaki batur. Enya gé manéhna remen curhat ngeunaan rumah tanggana. Ngeunaan pamajikanna nu harak jeung timburuan, ngeunaan pamajikanan nu sok ngalarang Kang Fahri liar sajaba ti indit gawé. Samalah ngeunaan rusiah nu teu sakuduna batur nyaho. Tapi Kang Fahri nyarita ka kuring yén geus lila pisan pamajikanna teu sanggup méré kasugemaan batin.

Hapé ditunda gigireun bantal. Panon nu cepel dipeureumkeun. Rupa Kang Fahri nu kasép ngolébat, méré imut nu manis jeung teuteupan nu liuh nu ningtrimkeun pikir.

“Kang Fahri nyaah sareng deudeuh ka Ratna ....”

Kang Fahri ngusap buuk kuring waktu sirah kuring nyarandé dina dadana nu sembada. Harita tepung nu kadua di Soréang, di handapeun tangkal nu liuh teu jauh ti pabukon kabupatén.

“Ratna gé sami, Kang ....” Kuring ngararasakeun geter-geter jero dada. Geter-geter nu karasa éndah pisan pikeun kuring. Salila lima taun hirup nyorangan, kakara ngarasakeun asih saperti ka manéhna.

Dua bulan jongjon dina pangusap trésna duaan. Sakali gé, manéhna teu kungsi nyabit-nyabit hayang ngajadikeun kuring pamajikan. Padahal kungsi biwirna kedal hayang pegat ti pamajikanna alatan sikepna nu teu ningtrimkeun. Tapi tinimbangna anak.

Kuring teu mairan. Najan enya hayang ngapimilik manéhna sabagé salaki, tapi kuring teu wasa jadi cukang lantaran runtagna rumah tangga batur. Bisa waé mun keyeng mah, aya lolongkrang manéhna nu remen curhat tur jadi apal yén rumah tanggana aya pasualan nu cukup rumit. Tapi deui-deui kuring mikir, lain kitu carana. Kang Fahri keur meujeuhna bogoh nyoso ka kuring, tapi tetep kuring wanoja nu geus sakuduna ngadago kahayangna.

Panon lelenyapan nepika reupna, hudang méh magrib dihudangkeun ku barudak. Ngoloyong ka cai tibang sibeungeut, horéam mandi najan awak cepel gé katambah keur datang bulan. Pikiran dakdumadak ruwet. Hayang mopohokeun manéhna tapi weléh can bisa. Anggur katémbong waé imut jeung teuteupna.

Nepika tabuh salapan, waktu budak dua mah geus mimiti ngaguher di kamarna, kuring gé ngagolér luhur pangsaréan. Gap kana hapé, sugan kuat ngolah parasaan sangkan teu manteng waé ka manéhna, pan geus dicobaan japrina teu ditémbalan. Matak kitu gé geus mimiti bisa.

Taya deui japrina. Aya gé inbok, nanyakeun ka mana waé kuring sapoé tadi? Bet asa ku teu téga, ditémbal apan ka Majalaya.

Manéhna nyebut ‘oh’.

Tuluy cenah naha japri manéhna tibang dibaca, tara-tara ti sasari. Jempling.

Ramo noélan toskrin. Dina tepas, manéhna ngapungkeun potrét jeung pamajikanna katut anakna. Mangka dina grup nu ogé diiluan ku kuring.

Dakdumadak dada ngahéab. Panas alahmanan seuneu. Manéhan salila ieu tara kungsi ngapungkeun potrét pamajikanna. Tapi peuting ieu?

Ngagugudag jero dada, teu bisa ditahan. Ngajelegur. Timburu kabina-bina.

Geuwat diinbok, dititah mupus éta potrét. Mun teu dipupus, kuring bakal ngamuk dina grup.

Manéhna coba negeskeun yén di grup keur aya acara ngapungkeun potrét sarimbit. Batur gé ngarapungkeun, piraku manéhna henteu, cenah.

Kuring teu narima. Anéh, tadi téh haté tiis, niat mopohokeun, tapi ari nempo potrét jeung pamajikanna ngapung dina sosméd mah, rasa timburu teu kawadahan.

Ceuk manéhna, naon maksudna japri tadi beurang teu dibales, témbal kuring embung éléh, pan manéhna gé osok tibang maca japri kuring.

Paréréa omong deui. Tapi karérét dina tepas épbi, taya potrét nu tadi bangunna geus dipupus. Nyéh seuri, ngagugu ka kuring ning, tandana beurat jeung sieun kuring ambek katutuluyan.

Tapi, kalah gétréng deui dina inbok. Pajar kuring loba ngawatesan pergaulanna jeung babaturanan di épbi, kuring ngalarang itu-ieu.

Kuring embung éléh, amarah ngagedur deui da asa kasundut. Ceuk kuring, mimiti peuting ieu kuring moal ngawatesan deui, pék kuma karep rék kitu rék kieu gé. Barina gé pamajikanna gapték teu nyaho di hapé komo épbi.

Abdi mah rék kulem wé cenah, bongan kuring ambek-ambekkan.

Sok rék saré mah da émang waktuna saré.

Okéh, cenah.

Lampu nu héjo pareum tandana off.

Kuring gé sarua mareuman hapé bari dada masih digembrong ku rasa timburu.

Reup peureum, néang pitunduheun, tapi kalah gulinggasahan.

Ah, panasaran, muka hapé.

Dina tepas, potrét nu tadi bet bijil, hartina teu dipupus, malah puluhan nu mairan. Wanoja-wanoja nu tadina miharep Kang Fahri. Sawaréh ngawilujengkeun kana kabagjaan rumah tanggana.

Bet asa ngalélécé kuring. Teu bisa disabaran, muka inpo grup, kaluar tina grup. Aman. Moal nempo deui potrét manéhna nu dipairan. Keuheul tuda, naon maksudna, hayang mapanas kuring atawa saukur kabawa sakaba-kaba dina grup? Nu papada hayang pamér jeung pasangan hirupna?

Kang Fahri jeung pamajikanna dina potrét mulas imut bagja kawas nu heueuh satia ari lalaki sok padahal unggal peuting ngulisik tuluy noélan kuring dina japri. Paribasa sono.

Keuheul, asli keuheul kuring mah. Teu cukup ku kitu. Sakabéh grup nu kaparengan aya manéhna mah, kuring bijil bari teu hormat. Teu hayang deui nempo manéhna jeung potrét-potrétna nu némbongkeun kagumbiraan jeung pamajikanna. Pamajikan nu salila ieu ku manéhna dicawad tur aya niat ditinggalkeun.

Tuktek jarum jam dina témbok beuki ngerepan. Pikiran ngacacang. Ras diri hirup nyorangan, taya pakumaha. Lalaki nu salila ieu dijadikeun pakumaha bet nganyenyeri peuting ieu. Teu kaampeuh, cipanon murubut maseuhan pipi. Kuring nyegruk dina bantal ngarasa hirup tunggara. Dipiasih ku salaki batur. Asih, ah asih kumaha ari nganyerikeun kieu? Mun kitu mah ukur asih pupulasan.

Cipanon mingkin maseuhan bantal. Kuring ceurik kanyenyerian. Inget kana hirup, inget ka manéhna. Padahal kuring miharep pisan manéhna jadi gaganti bapa barudak nu salila ieu kurang tina kanyaah nu jadi bapa da jongjon jeung nu anyar.

Wanci janari leutik kuring nyaring. Koloyong ka cai, maseuhan beungeut, hayang mah sumujud ka nu Kawasa tapi masih halangan. Antukna diuk dina korsi panjang. Karasa panon barintit sésa sapeupeuting mudalkeun katugenah haté.

Tina jero batin nu pangjerona, kuring ngajerit. Kuring sadar lampah nu salah, miasih salaki batur. Kuring gé nyaho teu sakuduna kuring timburu ka wanoja nu jadi pamajikanna.

Haté ngageunggeuik. Salila ieu kuring miasih, kacida miasih manéhna. Hayang ngapimilik manéhna sagemblengna tapi masih aya nu boga.

Peuting tadi bet karasa nyeri haté téh nempo potrét maranéhna, bangun rék nyadarkeun yén lampah téh salah. Naha Kang Fahri enya-enya miasih diri?

Ragamang kana hapé. Muka inbok. Lebeng teu cara sasari. Pon kitu deui japri WhatsApp. Teu cara saméméhna. Kuring nyindekkeun manéhna geus leungit rasa. Rasa asihna keur kuring.

Angin nyulusup tina jandéla nu geus dibuka. Tiis nyelecep. Bet tuluy nyulusup kana batin. Aya rasa tingtrim meueusan. Enya, boa manéhna téh geus teu asih. Ah, tapi rék miasih atawa henteuna mah kétang, pamohalan kuring ngarangkep. Manéhna dina pasualan nu beurat jeung pamajikannana, tapi lain hartina ngajamin pegat tur ngajak kuring maturan hirup salawasna.

Lalaunan asih jero dada ngarangrangan. Waktuna urang kudu paturay, Kang Fahri. Najan kuring miharep aya rasa asih kuring keur lalaki gaganti manéhna. Nu ngajamin baris mihukum kuring, tapi na ka saha deui atuh kuring nitipkeun asih?*** 

Bandung Barat, 28 Maret 2018

Editor: Dudung Ridwan

terbaru

Sastra Sunda: PASIR DUKUH

Bandungan Sabtu, 6 Maret 2021 | 06:31 WIB

Baréto keur budak mah remen diabringkeun ka para uwa, tepi ka aleut-aleutan mapay tanjakan Pasir Dukuh.

Bandung Baheula - Bandungan, Sastra Sunda: PASIR DUKUH, Sastra Sunda,Bahasa dan Sastra Sunda,Cerita pendek Sunda,Carpon Sunda,Bandungan,seni dan budaya sunda

Samboja Jepang, si Béké Lucu, Éndah Kembangna

Bandungan Jumat, 5 Maret 2021 | 16:23 WIB

Sanajan ngaranna samboja, euweuh gantar kakaitan jeung tangkal samboja nu sok loba di kuburan.

Bandung Baheula - Bandungan, Samboja Jepang, si Béké Lucu, Éndah Kembangna, tanaman kamboja jepang,merawat kamboja jepang,jenis kamboja jepang,bunga kamboja jepang

Ngadagoan Karéta Léwat di Viaduk Bandung

Bandungan Kamis, 4 Maret 2021 | 12:26 WIB

Kusabab pamandanganna alus, Viaduk ieu dijadikeun salah sahiji tempat syuting sinétron “Preman Pensiun”.

Bandung Baheula - Bandungan, Ngadagoan Karéta Léwat di Viaduk Bandung, sejarah jalan viaduct bandung,sejarah nama jalan viaduct bandung,kisah jalan viaduct bandung,jalan viaduk Bandung,jalan viaduk

Nini Antéh jeung Sangu Sésa

Bandungan Rabu, 3 Maret 2021 | 13:03 WIB

Digantungkeun isuk-isuk, beurang aya kénéh. Magrib ngagantung kénéh. Tapi, isukna geus teu aya. Hartina dicokotna peutin...

Bandung Baheula - Bandungan, Nini Antéh jeung Sangu Sésa , Fiksimini Sunda,Nini Anteh di bulan,Bulan Purnama,Sastra Sunda,seni budaya sunda

Dalang Wayang Golék Saméméh “Dinasti" Dalang Sunarya

Bandungan Selasa, 2 Maret 2021 | 16:07 WIB

Lamun diukur ku taun, kajayaan Dinasti Sunarya geus lumangsung kira-kira 3/4 abad.

Bandung Baheula - Bandungan, Dalang Wayang Golék Saméméh “Dinasti" Dalang Sunarya, Wayang Golek,Sejarah wayang golek,Dalang Wayang Golek,Dinasti dalang Sunarya,Dalang Sunarya,Asep Sunandar Sunarya

Nyeri Haté sok Dibanding-banding waé, ART Mergasa Dunungannana

Bandungan Senin, 1 Maret 2021 | 14:52 WIB

Ratna ngarékayasa kajadian éta saolah-olah geus aya rampok ka imah dununganna.

Bandung Baheula - Bandungan, Nyeri Haté sok Dibanding-banding waé, ART Mergasa Dunungannana, ART bunuh majikannya,Pembunuhan di Buahbatu,Tersangka rekayasa seolah ada perampokan,Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya

Misteri Sripanggung

Bandungan Sabtu, 27 Februari 2021 | 06:35 WIB

Ti dieu kakara nyaynyayan. Yén bisa jadi nu sok ngajungjujurigan mah sripanggung nu heubeul. Nyi Suminar mah leungitna c...

Bandung Baheula - Bandungan, Misteri Sripanggung, Sastra Sunda,Bahasa dan Sastra Sunda,Cerita pendek Sunda,Carpon Sunda,Bandungan,seni dan budaya sunda,Aan Merdeka Permana

Dusun Bambu Ngoléksi Janda Bolong (Monstera Obliqua). Hargana Ampir 1...

Bandungan Jumat, 26 Februari 2021 | 15:20 WIB

Dina Galery Flora nu luasna 800 meter persegi ieu aya rébuan jenis koléksi tanaman hias sultan.

Bandung Baheula - Bandungan, Dusun Bambu Ngoléksi Janda Bolong (Monstera Obliqua). Hargana Ampir 1 Miliar, Janda Bolong,harga janda bolong,Tanaman Hias,Dusun Bambu,Dusun Bambu lembang,Monstéra Obliqua,Galery Flora Dusun Bambu
dewanpers