web analytics
  

Pasundan Tempat Bumetah

Sabtu, 9 Januari 2021 08:21 WIB Ai Wawang
Bandung Baheula - Bandungan, Pasundan Tempat Bumetah, Carpon Sunda,Cerita Pendek,Cerita pendek bahasa Sunda,Keindahan Pasundan,Bandungan,Atraksi Seni dan Budaya,Sastra Sunda,Carpon Ai Wawang,Pasundan

Ilustrasi Pasundan Tempat Bumetah (Heindry Kurniawan)

Pengantar Redaksi

Cerita pendek (carpon Sunda) yang terpilih kali ini adalah “Pasundan Tempat Bumetah”, karya Ai Wawang, seorang guru TK yang tinggal di Wado, Sumedang.

Bercerita tentang sepasang kekasih--Qois dan Layla--yang tak mendapat restu orangtua. Keduanya memutuskan “kabur” dan terdampar di sebuah rumah panggung di sebuah kampung terpencil di tanah Pasundan.

Keindahan Tanah Pasundan--terlukis dalam kata-kata Indah khas Ai Wawang--membuat Qois dan Layla betah dan enggan meninggalkan tempat itu ketika suatu hari datang utusan orangtuanya yang mengabari bahwa orangtuanya kini merestui.

--Redaksi

 

PEUTING mingkin jempling baé. Bulan otél reujeung béntang. Nyeuseup hawa nyecep tiis, sumolondo nya kasono. Kasono nulis ungkara, keur anjeun nu dipikangen. Talatah nya  kana réma, nu satia nyeratkeunana.

“Sampurasun.”

Teu kanyahoan jolna, dua jirim di hareupeun, nangtung bari uluk salam.

“Rampés, aya pikersaeun naon?” Pribumi nalék nu datang.

“Hapunten jisim ngawagel, dupi salira téh Abah? Manawi teu kaabotan, seja reureuh sakedapan ....”

Nu lalaki waléh nyangkéh, wanoja gigireunnana, katempo ripuh nakeran. Papakéan rungsuk-rangsak, kucel  jeung dekil nataku. Getih garing tingarudat, tapak baréd na sampéan. Bangun anu payah pisan, nyorang lalampahan jauh, kasiksa sakujur badan.

“Sumuhun, sumangga linggih ....”

Tatamu gancang diaku, labas dibawa ka pengker. Ka pancuran dituduhkeun, supaya seger awakna, beberesih heula badan. Tatuna diberesihan. Ambuna ngarieus ubar, lajuna diulas-ulas, kana tatu nu duaan.

Katara raray calénghar, teu eureun nya nganuhunkeun, ka pribumi hadé budi.

“Hatur séwu nuhun, Abah, kalih ambu tos nulungan.” Nu lalaki rengkuh pisan.

Laju tatamu dihormat, dipernahkeun nya leleson, di patengahan ditaros.  Ambu anu hadé semu, nanggeuy baki eusi suguh.

“Haturan mangga dileueut, aya kénéh seupan boléd, jeung bajigur sésa tadi ....” Ambu ngasongkeun lalawuh, laju ngiringan ngariung, andiprek gédéngeun Abah, nanggap nu anyar pinanggih.

“Dupi Encép téh ti mana? Aya naon rurumpaheun, peuting-peuting néang Abah? Sareng bangun keur tunggara, éta Si Eulis karunya, pangawak hiji wanoja, kapayahan lalampahan, bari tatu sajajalan ....” Pribumi naros nakonan.

“Abdi duaan tunggara, sasat laku kakaburan. Ninggalkeun nya bali geusan, ngabélaan kasukaan. Cinta tinemu jeung lara....” Tamu wanoja ngawalon, dumareuda sora halon. Tumungkul nyumputkeun semu. Saliwat aya nu ngeclak, kana sinjang nu dianggo. Cisocana tambih juuh, ras kana nasib dirina.

“Abdi duaan téh luas, ninggalkeun indung jeung bapa, undur kabur pada dulur. Alatan carita cinta, teu saluyu jeung harepan. Sedeng abdi jeung anjeunna, papada pakait ati. Narah lamun kedah pisah. Meuntasan laut teu inggis, asal tetep sasarengan....” Si lalaki nyaritana, bari neuteup ka pribumi. Seuseukeut panon nyumirat, pangharepan pakarepan, sugan aya nya lolongkrang, di dieu pinanggih bagja.

Dua pribumi hélokna, mireng lalakon Ki Sémah. Paingan tina dedegan, teu parok jeung  urang dieu. Jangkung gedé irung mancung, buuk meles galing muntang, sedeng ari pakulitan, semu beureum témbong urat. Beresih taya codéka, ibarat terahna ménak.

Nurub cupu jeung wanoja. Jangkung jangjing nya tangtungan, bodas beresih kulitna, buuk meles nu ngarumbay. Biwir ipis semu galing. Ari panonna cureuleuk, dipapaés bulu centik. Lamun pareng keur pateuteup, soca ibarat palita, nyaangan petengna peuting.

“Kutan kitu nya lalakon, Encép Eulis téh keur lara. Nya naon anu tiasa dibantosan ku sim kuring ...? Pribumi lalaki nyaur, nyaritana ati-ati, aringgis lepat misurti.

“Kuring kungsi meunang béja, ceuk haréwos para jumhur, bajoang nandonkeun nyawa, ngabélaan nu dirasa, ka ditu ka lebah wétan, nagri Pasundan ngaranna.”

Nyaritana henteu kebat, ngarérét ku juru soca, ka nu calik di gédéngeun. Nu Geulis mawurkeun imut. Ngareugreugkeun beubeureuhna.

“Saupami teu kaabotan, banget nyuhunkeun pitulung, hoyong dijantenkeun tokoh dina carita salira, Sang Pujangga Tatar Sunda. Jisim abdi jeung anjeunna, dipungkas ku tresna bagja ....”

Nu wanoja cumarita, hihideung soca gumintang, nyumiratkeun pangharepan.

Kapireung  Abah rumahuh, bangun nu miceun bangbaluh. Puguh dirina keur kateug, ngaruntuy ungkara cinta, ngaréka carita tresna. Lamun téa mah maksakeun, nedunan pameredihna, sok inggis salah mungkaskeun. Ninggang lara jeung tunggara. Kapan anu dipiharep, cinta tinemu jeung bagja.

Sabot jempling kaayaan, pada-pada tilem pikir, sadayana tinghariul. Ambu kedal nya pananya, “Sakedap Ambu tumaros, ngobrol uplek tacan wanoh. Anaking, kakasih andika saha?”

“Abdi katelahna Qois, Layla bébéné haté ....” Nu jajaka ngawaleran, bari nunjuk ka nu imut. Dua cahaya paamprok, gumulung sinar katresna.

***

IMAH panggung sisi lembur, mencil di tutugan gunung. Buruan hadé piara. Kekembangan mangkak ligar, seungitna angin-anginan. Malati paselang mawar, kananga reujeung campaka, eukeur sumedeng maridang. Babakungan nya ngajajar, ngabalay jalan nu ngembat, ti payun labas ka pipir.

Di pipir teu kawon éndah. Palawija ngogo panon, tetempoan matak genah. Rambay alaeun, raweuy beuweungeun. Areuy kacang areuy buncis. Céngék, cabé, tomat aya. Ngajajar dina tambakan. Pancuran luhureun balong. Caina canémbra hérang.

Wanci subuh ku maranti, Si  Jago téh kongkorongok, ngageuingkeun ka dunungan. Éwé salaki tanginas. Nyaring pikir éling rasa. Tuturubun ka pancuran, beberesih sareng  wudu, lajeng solat babarengan. Babakti ka Nu Kawasa, nutup peteng gebray caang.

Satutas munajat diri, ka Nu Maha Welas Asih. Teu kendat nya muji sukur. Dipaparin katingtriman. Ngarumahtangga sakinah, di lemah cai Pangéran. Lemah Pasundan nu éndah, ku Abah nya dipernahkeun, diangken anak pituin.

Bray beurang, Kang Carogé amitan. Seja kasab nyiar rijki, ka sawah anjeunna miang. Dijajapkeun semet lawang, haténa taya karingrang.

“Kakang ulah bebekelan, engké abdi rék nganteuran, cuang tuang sasarengan ....” Celengok damis diambung. Papisah siga nu embung.

Satutas carogé miang. Laju bébérés bebenah, sangkan betah tumaninah. Pakepuk olah di dapur, naheur cai masak sayur. Lalab seupan, sambel héjo. Matak rewog olok kéjo.

Rérés olah, geuwat dangdos. Diwedak dicela surméh. Nyisir rambut ulah riwig, bilih saru jeung bebegig. Ngeunteung bari kuam-kéom, kabayang sakedap deui, nyarengan ingkang carogé. Padahal mah karék baé, sakedap dikantun angkat. Tapi kasono ibarat, cai nyusu tingburial, juuh mancur ngamuhara. Hoyong baé sasarengan, ka mamana gé duaan.

Mapayan jalan satapak. Meuntasan cukang nyalira. Binarung lugina haté. Ngais boboko, nagjingjing téko. Leumpang mapay-mapay galeng. Teu lami cunduk nya lampah.

Nanging anjog teu katingal, ingkang carogé bet suwung. Boa-boa palangsiang, Nyai elat akang pundung. Piraku kitu petana. Geus kauji bumélana. Moal wera, alatan anu teu pira.

Haténa janten tagiwur, lalewang nya pipikiran. Sok bilih panutan ati, pinareng nyorang balai.

“Duhai  panutan ati, naha  salira di mana? Ulah heureuy kaleuwihan, nyumputan ka jisim abdi.”

Sepi, jempling, réhé combrék.

Koréléng ka lebah saung, di dinya gé sami suwung. Nanging teu lami kapireng, soara nu nuju guntreng. Angen ratug tutunggulan. Rerencepan, dideukeutan. Ngintip tina liang bilik, panon teu wudu buncelik.

Tuturubun, neumbrag panto. Lajeng sideku tumungkul. Pasemon kebek ku ajrih.

“Assalamualaikum, Paman, nyanggakeun salam pangbaktos.”  Geter sorana katara, bagja campuh jeung kasieun, pagaliwota na dada.

“Kulawarga atos sapuk, nyaluyuan sakabéhna. Paman diutus mapagkeun, Cép Qois sareng Layla, hayu sasarengan mulang ....” Utusan ti Bani Umar. Nyarios dibarung imut. Sorot socana nyiratkeun, kahéman ka nu duaan.

“Abdi betah di Pasundan, lemah cai pangharepan, bali geusan pangbalikan. Di dieu abdi duaan, tinemu bagjana cinta.”

Nonoman duaan  panceg. Pacepeng pageuh panangan.

 

Patrem Geulis, 17 November 2020-11-2020

Editor: Dudung Ridwan

terbaru

C-J Paribasa jeung Babasan Sunda. Hartina dina Bahasa Indonesia (2)

Bandungan Jumat, 22 Januari 2021 | 15:03 WIB

Paribasa biasana rada panjang. Leuwih ti dua kecap. Sedengkeun babasan mah pondok, biasana ngan dua kecap.

Bandung Baheula - Bandungan, C-J Paribasa jeung Babasan Sunda. Hartina dina Bahasa Indonesia (2), paribasa bahasa Sunda,Paribasa Sunda,Babasan basa Sunda,Babasan Sunda,Paribasa basa Sunda

A-B Paribasa jeung Babasan Sunda. Hartina dina Bahasa Indonesia (1)

Bandungan Kamis, 21 Januari 2021 | 14:37 WIB

Paribasa biasana rada panjang. Leuwih ti dua kecap. Sedengkeun babasan mah pondok, biasana ngan dua kecap.

Bandung Baheula - Bandungan, A-B Paribasa jeung Babasan Sunda. Hartina dina Bahasa Indonesia (1), Paribasa Sunda,Babasan Sunda,Peribahasa bahasa Sunda,Bahasa Sunda,Sastra Sunda

Aipda Dani: “Kaurugan Taneuh, Ampir Dua Jam Teu Bisa Napas”

Bandungan Selasa, 19 Januari 2021 | 14:21 WIB

Aipda Dani Ramdani Hidayat, anggota Babinkamtibmas Desa Cihanjuang, mangrupakeun hiji korban taneuh urug nu salamet.

Bandung Baheula - Bandungan, Aipda Dani: “Kaurugan Taneuh, Ampir Dua Jam Teu Bisa Napas”, korban longsor Sumedang,Longsor Cimanggung Sumedang,Evakuasi Korban Longsor Cimanggung,Pencarian dan Penyelamatan (SAR) longsor Cimanggung,Aipda Dani Ramdani Hidayat,2 Jam Tertimbun, Begini Kesaksian Korban Hidup Longsor Cimanggung Sumedang

Kadaharan Asli Sunda nu Dijieun tina Sampeu Khas Bandung

Bandungan Senin, 18 Januari 2021 | 15:46 WIB

Geuning, sampeu ogé ngandung karbohidrat anu tinggi. Jadi, teu anéh mun loba kadaharan nu dijeun tina sampeu.

Bandung Baheula - Bandungan, Kadaharan Asli Sunda nu Dijieun tina Sampeu Khas Bandung, makanan khas Sunda singkong,makanan khas Sunda Bandung,Kadaharan asli Sunda tina Sampeu,Comro,Misro,Kripik singkong,putri noong,Sampeu,Peuyeum Bandung

SASTRA SUNDA: Ka Saha atuh Nitipkeun Asih?

Bandungan Sabtu, 16 Januari 2021 | 06:56 WIB

Lalaunan asih jero dada ngarangrangan. Waktuna urang kudu paturay, Kang Fahri. Najan kuring miharep aya rasa asih kuring...

Bandung Baheula - Bandungan, SASTRA SUNDA: Ka Saha atuh Nitipkeun Asih?, Cerita pendek Sunda,Carpon Sunda,Sastra Sunda,seni dan budaya sunda,Komala Sutha,Mangle,Sunda Midang,Bandungan

Aplodan Pamungkas Pramugari Oke Dhurrotul Jannah

Bandungan Jumat, 15 Januari 2021 | 13:10 WIB

Panggih jeung Oke basa dina maleman taun baru. Oke pamit rék ngemban tugas jadi pramugari di Jakarta.

Bandung Baheula - Bandungan, Aplodan Pamungkas Pramugari Oke Dhurrotul Jannah, Oke Dhurrotul Jannah,pramugari Oke Dhurrotul Jannah,Sriwijaya Air SJ 182 Jatuh,Pulau Lancang Kepulauan Seribu,Sriwijaya Air Jakarta-Pontianak,Sriwijaya Air Hilang Kontak,Parongpong Bandung Barat

Senator Dukung Kongrés Sunda jadi Gerakan nu Mertahankeun jeung Nguatk...

Bandungan Rabu, 13 Januari 2021 | 17:38 WIB

DPD RI arék ngusulkeun ayana “Hari Kebudayaan dan Kearifan Lokal” ka pamaréntah

Bandung Baheula - Bandungan, Senator Dukung Kongrés Sunda jadi Gerakan nu Mertahankeun jeung Nguatkeun Idéntitas Bangsa, Panitia Kongres Sunda,Dialog DPD RI dengan Panitia Kongres Sunda,Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti,Kongres Sunda,Webinar Kongres Sunda

Catetan Awal Taun: Pasualan Tahu-Témpé nu Ngagenjleungkeun

Bandungan Selasa, 12 Januari 2021 | 20:41 WIB

Sabenerna mah pasualanna anggeur ti taun ka taun, nyaéta sual katergantugan Indonésa ka kedelé impor.

Bandung Baheula - Bandungan, Catetan Awal Taun: Pasualan Tahu-Témpé nu Ngagenjleungkeun, Harga kedelaiterus meroket,tahu Cibuntu,kedelai impor,Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo,Kedelai Lokal,perajin tahu tempe menjerit
dewanpers