web analytics
  

Pasundan Tempat Bumetah

Sabtu, 9 Januari 2021 08:21 WIB Ai Wawang
Bandung Baheula - Bandungan, Pasundan Tempat Bumetah, Carpon Sunda,Cerita Pendek,Cerita pendek bahasa Sunda,Keindahan Pasundan,Bandungan,Atraksi Seni dan Budaya,Sastra Sunda,Carpon Ai Wawang,Pasundan

Ilustrasi Pasundan Tempat Bumetah (Heindry Kurniawan)

Pengantar Redaksi

Cerita pendek (carpon Sunda) yang terpilih kali ini adalah “Pasundan Tempat Bumetah”, karya Ai Wawang, seorang guru TK yang tinggal di Wado, Sumedang.

Bercerita tentang sepasang kekasih--Qois dan Layla--yang tak mendapat restu orangtua. Keduanya memutuskan “kabur” dan terdampar di sebuah rumah panggung di sebuah kampung terpencil di tanah Pasundan.

Keindahan Tanah Pasundan--terlukis dalam kata-kata Indah khas Ai Wawang--membuat Qois dan Layla betah dan enggan meninggalkan tempat itu ketika suatu hari datang utusan orangtuanya yang mengabari bahwa orangtuanya kini merestui.

--Redaksi

 

PEUTING mingkin jempling baé. Bulan otél reujeung béntang. Nyeuseup hawa nyecep tiis, sumolondo nya kasono. Kasono nulis ungkara, keur anjeun nu dipikangen. Talatah nya  kana réma, nu satia nyeratkeunana.

“Sampurasun.”

Teu kanyahoan jolna, dua jirim di hareupeun, nangtung bari uluk salam.

“Rampés, aya pikersaeun naon?” Pribumi nalék nu datang.

“Hapunten jisim ngawagel, dupi salira téh Abah? Manawi teu kaabotan, seja reureuh sakedapan ....”

Nu lalaki waléh nyangkéh, wanoja gigireunnana, katempo ripuh nakeran. Papakéan rungsuk-rangsak, kucel  jeung dekil nataku. Getih garing tingarudat, tapak baréd na sampéan. Bangun anu payah pisan, nyorang lalampahan jauh, kasiksa sakujur badan.

“Sumuhun, sumangga linggih ....”

Tatamu gancang diaku, labas dibawa ka pengker. Ka pancuran dituduhkeun, supaya seger awakna, beberesih heula badan. Tatuna diberesihan. Ambuna ngarieus ubar, lajuna diulas-ulas, kana tatu nu duaan.

Katara raray calénghar, teu eureun nya nganuhunkeun, ka pribumi hadé budi.

“Hatur séwu nuhun, Abah, kalih ambu tos nulungan.” Nu lalaki rengkuh pisan.

Laju tatamu dihormat, dipernahkeun nya leleson, di patengahan ditaros.  Ambu anu hadé semu, nanggeuy baki eusi suguh.

“Haturan mangga dileueut, aya kénéh seupan boléd, jeung bajigur sésa tadi ....” Ambu ngasongkeun lalawuh, laju ngiringan ngariung, andiprek gédéngeun Abah, nanggap nu anyar pinanggih.

“Dupi Encép téh ti mana? Aya naon rurumpaheun, peuting-peuting néang Abah? Sareng bangun keur tunggara, éta Si Eulis karunya, pangawak hiji wanoja, kapayahan lalampahan, bari tatu sajajalan ....” Pribumi naros nakonan.

“Abdi duaan tunggara, sasat laku kakaburan. Ninggalkeun nya bali geusan, ngabélaan kasukaan. Cinta tinemu jeung lara....” Tamu wanoja ngawalon, dumareuda sora halon. Tumungkul nyumputkeun semu. Saliwat aya nu ngeclak, kana sinjang nu dianggo. Cisocana tambih juuh, ras kana nasib dirina.

“Abdi duaan téh luas, ninggalkeun indung jeung bapa, undur kabur pada dulur. Alatan carita cinta, teu saluyu jeung harepan. Sedeng abdi jeung anjeunna, papada pakait ati. Narah lamun kedah pisah. Meuntasan laut teu inggis, asal tetep sasarengan....” Si lalaki nyaritana, bari neuteup ka pribumi. Seuseukeut panon nyumirat, pangharepan pakarepan, sugan aya nya lolongkrang, di dieu pinanggih bagja.

Dua pribumi hélokna, mireng lalakon Ki Sémah. Paingan tina dedegan, teu parok jeung  urang dieu. Jangkung gedé irung mancung, buuk meles galing muntang, sedeng ari pakulitan, semu beureum témbong urat. Beresih taya codéka, ibarat terahna ménak.

Nurub cupu jeung wanoja. Jangkung jangjing nya tangtungan, bodas beresih kulitna, buuk meles nu ngarumbay. Biwir ipis semu galing. Ari panonna cureuleuk, dipapaés bulu centik. Lamun pareng keur pateuteup, soca ibarat palita, nyaangan petengna peuting.

“Kutan kitu nya lalakon, Encép Eulis téh keur lara. Nya naon anu tiasa dibantosan ku sim kuring ...? Pribumi lalaki nyaur, nyaritana ati-ati, aringgis lepat misurti.

“Kuring kungsi meunang béja, ceuk haréwos para jumhur, bajoang nandonkeun nyawa, ngabélaan nu dirasa, ka ditu ka lebah wétan, nagri Pasundan ngaranna.”

Nyaritana henteu kebat, ngarérét ku juru soca, ka nu calik di gédéngeun. Nu Geulis mawurkeun imut. Ngareugreugkeun beubeureuhna.

“Saupami teu kaabotan, banget nyuhunkeun pitulung, hoyong dijantenkeun tokoh dina carita salira, Sang Pujangga Tatar Sunda. Jisim abdi jeung anjeunna, dipungkas ku tresna bagja ....”

Nu wanoja cumarita, hihideung soca gumintang, nyumiratkeun pangharepan.

Kapireung  Abah rumahuh, bangun nu miceun bangbaluh. Puguh dirina keur kateug, ngaruntuy ungkara cinta, ngaréka carita tresna. Lamun téa mah maksakeun, nedunan pameredihna, sok inggis salah mungkaskeun. Ninggang lara jeung tunggara. Kapan anu dipiharep, cinta tinemu jeung bagja.

Sabot jempling kaayaan, pada-pada tilem pikir, sadayana tinghariul. Ambu kedal nya pananya, “Sakedap Ambu tumaros, ngobrol uplek tacan wanoh. Anaking, kakasih andika saha?”

“Abdi katelahna Qois, Layla bébéné haté ....” Nu jajaka ngawaleran, bari nunjuk ka nu imut. Dua cahaya paamprok, gumulung sinar katresna.

***

IMAH panggung sisi lembur, mencil di tutugan gunung. Buruan hadé piara. Kekembangan mangkak ligar, seungitna angin-anginan. Malati paselang mawar, kananga reujeung campaka, eukeur sumedeng maridang. Babakungan nya ngajajar, ngabalay jalan nu ngembat, ti payun labas ka pipir.

Di pipir teu kawon éndah. Palawija ngogo panon, tetempoan matak genah. Rambay alaeun, raweuy beuweungeun. Areuy kacang areuy buncis. Céngék, cabé, tomat aya. Ngajajar dina tambakan. Pancuran luhureun balong. Caina canémbra hérang.

Wanci subuh ku maranti, Si  Jago téh kongkorongok, ngageuingkeun ka dunungan. Éwé salaki tanginas. Nyaring pikir éling rasa. Tuturubun ka pancuran, beberesih sareng  wudu, lajeng solat babarengan. Babakti ka Nu Kawasa, nutup peteng gebray caang.

Satutas munajat diri, ka Nu Maha Welas Asih. Teu kendat nya muji sukur. Dipaparin katingtriman. Ngarumahtangga sakinah, di lemah cai Pangéran. Lemah Pasundan nu éndah, ku Abah nya dipernahkeun, diangken anak pituin.

Bray beurang, Kang Carogé amitan. Seja kasab nyiar rijki, ka sawah anjeunna miang. Dijajapkeun semet lawang, haténa taya karingrang.

“Kakang ulah bebekelan, engké abdi rék nganteuran, cuang tuang sasarengan ....” Celengok damis diambung. Papisah siga nu embung.

Satutas carogé miang. Laju bébérés bebenah, sangkan betah tumaninah. Pakepuk olah di dapur, naheur cai masak sayur. Lalab seupan, sambel héjo. Matak rewog olok kéjo.

Rérés olah, geuwat dangdos. Diwedak dicela surméh. Nyisir rambut ulah riwig, bilih saru jeung bebegig. Ngeunteung bari kuam-kéom, kabayang sakedap deui, nyarengan ingkang carogé. Padahal mah karék baé, sakedap dikantun angkat. Tapi kasono ibarat, cai nyusu tingburial, juuh mancur ngamuhara. Hoyong baé sasarengan, ka mamana gé duaan.

Mapayan jalan satapak. Meuntasan cukang nyalira. Binarung lugina haté. Ngais boboko, nagjingjing téko. Leumpang mapay-mapay galeng. Teu lami cunduk nya lampah.

Nanging anjog teu katingal, ingkang carogé bet suwung. Boa-boa palangsiang, Nyai elat akang pundung. Piraku kitu petana. Geus kauji bumélana. Moal wera, alatan anu teu pira.

Haténa janten tagiwur, lalewang nya pipikiran. Sok bilih panutan ati, pinareng nyorang balai.

“Duhai  panutan ati, naha  salira di mana? Ulah heureuy kaleuwihan, nyumputan ka jisim abdi.”

Sepi, jempling, réhé combrék.

Koréléng ka lebah saung, di dinya gé sami suwung. Nanging teu lami kapireng, soara nu nuju guntreng. Angen ratug tutunggulan. Rerencepan, dideukeutan. Ngintip tina liang bilik, panon teu wudu buncelik.

Tuturubun, neumbrag panto. Lajeng sideku tumungkul. Pasemon kebek ku ajrih.

“Assalamualaikum, Paman, nyanggakeun salam pangbaktos.”  Geter sorana katara, bagja campuh jeung kasieun, pagaliwota na dada.

“Kulawarga atos sapuk, nyaluyuan sakabéhna. Paman diutus mapagkeun, Cép Qois sareng Layla, hayu sasarengan mulang ....” Utusan ti Bani Umar. Nyarios dibarung imut. Sorot socana nyiratkeun, kahéman ka nu duaan.

“Abdi betah di Pasundan, lemah cai pangharepan, bali geusan pangbalikan. Di dieu abdi duaan, tinemu bagjana cinta.”

Nonoman duaan  panceg. Pacepeng pageuh panangan.

 

Patrem Geulis, 17 November 2020-11-2020

Editor: Dudung Ridwan

terbaru

Di Purwakarta Belesong, di Tasik Lodong

Bandungan Senin, 17 Mei 2021 | 16:00 WIB

Ngabuburit jeung Mapag Lebaran di Purwakarta jeung Tasik.

Bandung Baheula - Bandungan, Di Purwakarta Belesong, di Tasik Lodong, tradisi bermain lodong,Lodong,belesong,belesong purwakarta,lodong tasik,ngabuburit di Purwakarta,ngabuburit di tasik

Sastra Sunda: PETI PANYINGLAR PATI

Bandungan Sabtu, 15 Mei 2021 | 09:05 WIB

Tali peti anu ceuk pangrasana geus pageuh ditalikeun kana palang dada, singhoréng talina pegat kabawa tanaga cai nu nyéo...

Bandung Baheula - Bandungan, Sastra Sunda: PETI PANYINGLAR PATI, cerpen Sunda,Cerita pendek Sunda,Cerita pendek bahasa Sunda,Carpon Ai Wawang,Carita pondok,Bandungan,Sastra Sunda,Bahasa dan Sastra Sunda,carpon

IDULFITRI

Bandungan Rabu, 12 Mei 2021 | 17:27 WIB

Poho kana protokol kaséhatan. Sabab, kébeh hayang ngarayakeun Idulfitri.

Bandung Baheula - Bandungan, IDULFITRI, fiksimini,Fiksimini Sunda,fiksimini bahasa sunda,cerita  pendek sunda,Carpon Sunda,fiksimini dudung ridwan

Peré Lebaran, Maén Badminton jeung Pamaén Persib

Bandungan Senin, 10 Mei 2021 | 13:47 WIB

Nyaan nyemésna tarik—da puguh gedé tanaga. Tapi, kieu senina badminton. Manéhna ku uing teu dibéré bola cemésen.

Bandung Baheula - Bandungan, Peré Lebaran, Maén Badminton jeung Pamaén Persib, fiksimini,fiksimini,Fiksimini Sunda,Cerita pendek Sunda,Cerita pendek bahasa Sunda,fiksimini dudung ridwan

Sastra Sunda: IMPIAN SAMÉMÉH LEBARAN

Bandungan Sabtu, 8 Mei 2021 | 06:11 WIB

Henteu gampang geuning jadi pangarang téh. Ngahuleng ti balik tarawéh nepi ka ampir jam sabelas, asa acan manggih waé ca...

Bandung Baheula - Bandungan, Sastra Sunda: IMPIAN SAMÉMÉH LEBARAN, Cerita Pendek,Cerita pendek bahasa Sunda,Cerita pendek Sunda,cerita pendek Yus R. Ismail,carpon,Carpon Sunda,carpon yus r. ismail,seni dan budaya sunda,Sastra Sunda

Dongéng Nasruddin Hoja: Numpak Keledai Nyanghareup ka Tukang

Bandungan Jumat, 7 Mei 2021 | 14:40 WIB

Tapi ayeuna mah jumaahanna bari ngabringkeun murid-muridna. Atuh da murid-muridna téh barandel pisan.

Bandung Baheula - Bandungan, Dongéng Nasruddin Hoja: Numpak Keledai Nyanghareup ka Tukang, Kisah nasruddin hoja,kisah nasruddin hoja basa sunda,carita nasruddin hoja dina basa sunda,dongeng nasruddin hoja

Aglonéma Diprédiksi Tetep Bakal Jadi Primadona

Bandungan Kamis, 6 Mei 2021 | 15:17 WIB

Aglonéma nu boga ngaran latin Chinese evergreen ieu boga kakhasan nu béda jeung nu lain.

Bandung Baheula - Bandungan, Aglonéma Diprédiksi Tetep Bakal Jadi Primadona, Tanaman Hias,Aglonema,jenis Aglonema,Aglonema impor,Aglonema lokal,harga Aglonema Bandung,harga aglonema

Timburu

Bandungan Rabu, 5 Mei 2021 | 15:40 WIB

Da di tukang baso tahu éta pisan cinta manéhna baheula ngajadi.

Bandung Baheula - Bandungan, Timburu, fiksimini,Cerita Fiksi,Fiksimini Sunda,fiksimini dudung ridwan,timburu
dewanpers