web analytics
  

Basa Ngaranna Disebut

Sabtu, 2 Januari 2021 05:39 WIB Dasiah
Bandung Baheula - Bandungan, Basa Ngaranna Disebut, Carpon Sunda,Carita pondok,Cerita pendek bahasa Sunda,Bandungan,seni dan budaya sunda,Pandemi Covid-19

Ilustrasi Basa Ngaranna Disebut (Arsacadipura)

Pengantar Redaksi

Cerita pendek atau carpon Sunda yang terbit kali ini berjudul “Basa Ngaranna Disebut” karya Dasiah. Selain aktif menulis di beberapa media, Dasiah juga merupakan seorang guru di SDN Cijulangadeg Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Ia merupakan anggota komunitas menulis “Sirung Patrem”.

Konflik berkepanjangan antara seorang anak dan ibunya berujung manis dalam sebuah acara wisuda di masa pandemi Covid-19. Selamat menikmati.

--Redaksi

 

HUJAN ngaririncik. Hawa tiis nyelesep nyimbutan awak. Najan raga karasa pasiksak, dibarung haté nu teu puguh rasa, teu burung indit nemonan pangulem ti kampus tempat manéhna nyuprih élmu salila ieu. Rap, kabaya brukat pulas hejo daun, diadu manis jeung samping réréng peuteuy. Gap, kana tiung nu maneuh dipaké, mun sakalina maké baju kabaya. Najan lain baju weuteuh, mungguhing arang dipakéna, ukur tatahunan mangsana budak réngsé kuliah. Kabaya jeung samping téh saliwat mah teu sirikna meunang anyar meuli.

Jrut, turun tina mobil séwaan. Dina gerbang kampus rempeg nu mapagkeun. Sung-song nu nyodoran masker, bukét kembang, katut nu mariksa suhu awak sakujur. Lalaunan, suku ngaléngkah muru rohangan nu dituduhkeun ku panitia.

Asup ka rohangan gedé, leungeun rikat nampanan pulpén. Trét, nanda tangan dina daptar hadir, lebah ngaran manéhna. Saurang wanoja rancunit nyodoran kertas sacewir, tayohna nomer korsi pikeun diuk. Panon rinceung ngalak-ngilik nomer korsi nu akur jeung nomer nu ngajeblag dina kertas. Teu hésé néangan, ukur memenitan geus diuk dina korsi hancengan.

Panon rut-rét ka sabudeureun. Ukur kuring nu diuk sorangan, tan pasangan. Aya nu nyelekit sajeroeun dada. Luk tungkul. Leungeun, laun ngusap dada, ngupahan karep.

Layar gedé nu mébér hareupeun, mimiti hurung. Ėbréh pisan dina layar, panatacalagara mitembiyan muka acara.

“Wisuda dina usum sasalad mah kieu, teu bisa nyakséni langsung nu diwisuda,” gerentes haté.

Puncerna acara, dimimitian. Wisudawan ti unggal jurusan disebutan. Panon mencrong kana layar nu mébér hareupeun. Teu saeutik nu ngadon ngajengjen ngantengkeun kaméra hénponna, nojo kana naon nu kaciri dina layar. Tayohna keur ngarékam.

“Selanjutnya, fakultas ekonomi jurusan akuntansi,” panataacara ngiberan. Deg, angen ratug. Jurusan manéhna disebut. Jung nangtung. Keteyep ngadeukeutan layar. Leungeun nagenkeun hénpon. Kamérana nojo kana layar. Paneuteup anteb, museur kana layar nu mébér nyacas. Ceuli rancung, inggis kapalingan déngé.

“Berikan tepuk tangan yang meriah, atas prestasi membanggakan yang telah ditorehkan oleh saudara Zulfikri Hasan, sebagai peraih nilai IPK tertinggi pada jurusan ini. Selamat kepada Zulfikri Hasan, kepadanya kami persilakan untuk maju dan berdiri di hadapan Bapak Rektor Universitas Buana Jaya, yang akan menyerahkan plakat dan karangan bunga serta sertipikat.”

Kapireng ku ceuli, kabéh nu diuk di rohangan keprok patarik-tarik. Teu saeutik nu nyarita, muji jeung panasaran hayang apal kana ngaran nu disebut bieu. Leungeun nu dipaké panagenan hénpon, ngeleper. Kitu deui awak sakujur. Leuleus lir kapuk kaibunan. Rasa nu nyangkaruk dina jero dada pagaliwota. Haté teu reureuh tumanya. Inggis aya deui ngaran Zulfikri Hasan.

Sanggeus ngaranna disebut, panon teu eureun neuteup layar. Hayang ngayakinkeun yén nu disebut bieu téh bener manéhna.

Beungeut karasa nyongkab. Ceuli lir nu katorékan. Awak ngagidir lir kabulusan. Panon nyimeut teu bisa ngiceup basa budak bungsu leumpang teunangan nyampeurkeun rektor pikeun nampanan penghargaan. Basa panatacalagara nyebut deui ngaranna, awak ngarumpuyuk. Nambru teu walakaya. Tetempoan ranyay. Sirah karasa muter. Leng, teu inget di bumi alam.

***

“Ibu, coba rasakan ini, apa masih terasa manis? Ibu coba cium ini, apakah hidung Ibu masih bisa mencium baunya?” sora saurang lalaki nu papakéannana buni ku seragam tina plastik, nanya pinuh curiga.

“Di mana ieu téh? Saha anjeun? Naha kuring téh kacilakaan?” nalék ka lalaki nu maké APD.

“Ibu sekarang di rumah sakit. Ibu positif korona. Tadi Ibu pingsan di Universitas Buana Jaya,” sora lalaki nu buni ku APD tandes. Lir dibéntar gelap salésér, awak ngarénjag. Malik mencrong kana tangtungan lalaki nu ukur kaciri kiceupna.

“Kuring mah teu korona. Kuring jagjag belejag. Létah masih bisa ngarasakeun nu ngeunah, boh nu amis kitu deui nu pait. Irung masih bisa ngambeu. Awak teu panas teu sing. Pingsan sotéh manggih kareuwas,” cekéng nahan kahandeueul.

Pangacian ngumpul deui. Ras inget kajadian nu karandapan di kampus Buana Jaya. Tada teuing nalangsaeunna Si Fikri. Boa apaleun ogé kuring milu nyakséni wisudana. Aya nu karasa peurih sajeroeun dada. Nyelekit, peureus, peurih, lir nu diturih. Cimata nu ti tadi ukur nyitu ‘na kongkolak, kiwari mamaksa ngaleut ngamalir mapay pipi kanyos.

Ngolébat kajadian opat taun ka larung basa Fikri hayang kuliah ka fakultas ekonomi. Kuring teu panuju. Harepan mah manéhna nuturkeun tapak lacak kuring, jadi guru.

“Iki mah teu aya minat ngajar, Mah. Hapuntenna waé. Iki badé nyandak jurusan akuntansi,” manéhna lumengis.

“Mamah mah teu sanggup ngabiayaan mun kuliah ka dinya mah. Lebar duit. Rék naon udageun di lembur mah boga ijasah kitu. Tuh tingali batur, tamat kuliah ti keguruan langsung ngajar,” cekéng mungkas harepanana.

“Iki mah nyuhunkeun du’a baé ti Mamah, sangkan Iki tiasa ngahontal cita-cita. Iki badé amitan. Hapunten sadaya kalepatan Iki,” sorana ngeleter. Leungeunna ngarawu leungeun kuring. Henteu wé diképéskeun bakat teu panuju kana kaputusannana.

Ti harita pisan Fikri jarang ngiberan. Teu nitih sabulan sakali manéhna nelepon. Sigahna kuciwa pédah kuring arang langka ngabales WA na. Sumawonna miheulaan nelpon atawa ngirim WA ka manéhna.

Basa lanceukna ngadahup, Fikri teu bisa mulang. Alesanna teu meunang cuti. Numutkeun lanceuk-lanceukna, Iki digawé di perusahaan Jepang. Basa manéhna bébéja geus meunang pagawéan, teu ieuh dibales WA na. Teuing kunaon ieu haté ku teuas-teuas teuing. Neugtreug teu bisa tumarima kana kahayang nu jadi anak.

Nalika Kang Samudra ninggalkeun alam dunya, haté masih can léah. Kuring nyaram dulur-dulurna pikeun ngiberan Fikri. Matak, basa manéhna manggih béja, bapana maot, Iki ceurik ngagukguk kanyenyerian, neungteuinganan. Malah harita pisan ka luar panalék tina biwirna. Manéhna cangcaya mun dirina anak kandung kuring.

Najan aya nu karasa peurih dina dasaring kalbu, teuing sétan mana nu geus ngonci ieu lisan pikeun nepikeun ka rumasa ka anak bungsu.

Saprak Kang Samudra ninggalkeun, mimiti karasa hirup nogéncang. Ditinggalkeun salaki, lir nu potong rancatan. Kahirupan sapopoé  karasa peurihna.  Gajih bulanan nu katarima ukur tinggal sésa, teu matak bisa nutupan pangabutuh nu taya sudana.

Teuing sabaraha bulan saprak Kang Samudra ninggalkeun, kuring manggih kahémeng. ATM, bet ngalobaan saldona. Teuing saha nu maneuh ngiriman. Gedé sangkaan téh budak cikal nu milu mantuan mayaran hutang urut waragad manéhna basa dirapalan.

Mangkukna pasosoré, basa diuk dina korsi hoé di terlas hareup, aya WA asup. Barang bray, tétéla ti Fikri.

“Mah, énjing Iki diwisuda. Mugia Mamah kersa sumping. Kanggo kaperyogian Mamah angkat ka tempat wisuda, Iki tos transfer kana nomer rekening Mamah. Iki kacida bingahna upami Mamah kersa sumping.”

Aya nu karasa ngajedak kana angen nalika maca WA na. Karumasa, kaéra, kanalangsa, jeung kabungah awor sajeroeun haté. Cimata teu kaampeuh. Ngeclak maseuhan beungeut.

Basa ngariksa saldo ATM, rey beungeut asa sepa. Sakujur awak ngeleper dibarung rasa panas nyongkab. Tétéla nu maneuh ngiriman keur biaya hirup saprak ditinggalkeun Kang Samudra téh, geuning Fikri.  Budak bungsu nu teu dipaliré. Dilurjeunkeun. Sasat dipiceun. Gusti teuing. Kahanjelu nganaha-naha. Karumasa ngéra-ngéra.

***

“Ibu harus diisolasi di rumah sakit ini. Ibu positif corona! Mari saya antar!” sora lalaki nu awakna buni ku APD, meuraykeun lamunan. Manéhna memetot leungeun. Tangtu kuring nolak. Sabab, pingsan téh, lain karna panyakit.

“Tidak! Anda tidak bisa memaksa saya. Saya sehat. Anda jangan bohongi saya. Pemeriksaan yang akurat tidak hanya dihasilkan dari observasi sesaat. Anda salah orang kalau  mau merekayasa fakta,” cekéng teugeug.

“Sudahlah, Bu. Ibu ikuti saja prosedur di sini. Iyakan saja kalau Ibu positif Covid. Ibu juga akan dapat untung dari pengakuan ini. Lumayan loh, lima belas juta bisa Ibu kantongi,” sora alon nu ka luar tina biwir oknum lalaki gigireun, lir sora bom atum nu ngajelegur ngaburantakkeun pangeusi alam dunya. Geuning béja téh lain béji. Bener aya mapia korona.

Crot nyiduh. Henteu ari keuna mah kana bebengokna. Najan kitu ogé bisa ngahudang amarah rongkahna. Leungeunna ngahamang rék ngahanca puhu ceuli. Huntuna atra kekerot nahan kacua. Nyésakeun sababaraha sénti peureupna nepi, kapireng nu nyorowok.

“Stop, apa yang anda lakukan terhadap Ibu saya. Anda sudah kurang ajar. Anda akan saya laporkan. Cepat minta maaf kepada beliau! Saya tidak terima atas perlakuan anda kepada Ibu saya!” Sorana handaruan. Beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum.

Zulfikri Hasan, anak bungsu nu teu dipaliré, teu dibayuan, teu dipikanyaah, geus mélaan paéh poso ka kuring. Gustiii, geuning sakitu bumélana anak téh. Rey, késang tiis barijilan tina liang pori-pori awak sakujur. Beungeut asa kedeplik, nahan kaéra. Teu sanggup mun kudu paadu teuteup. Teuing rék diteundeun di mana ieu beungeut. Ėra parada teu bisa disamunikeun. Luk tungkul.

“Mamah, hapunten Iki. Balukar nyumpingan wisuda Iki, Mamah ngarandapan kajantenan kieu. Sakali deui hapunten, nya Mah!” Fikri nyuuh dina lahunan. Leungeun teu lésot tina cekelanana.

“Mamah nu kedah dihapunten mah kasép. Geus ngantep hidep sakitu lilana. Hampura Mamah!” seuseut bisa ngedalkeun basa. Kuring ngarangkul manéhna. Anak bungsu digaléntoran. Meupeuskeun kasono.

Léngkah kuring jeung manéhna ngagedig ninggalkeun rohang ahéng rumah sakit, nu méh-méhan rék ngerem kuring. Fikri gilig rék merkarakeun laku lampah oknum lalaki nu buni ku APD.

Cag.

Editor: Dudung Ridwan

terbaru

Sastra Sunda: PASIR DUKUH

Bandungan Sabtu, 6 Maret 2021 | 06:31 WIB

Baréto keur budak mah remen diabringkeun ka para uwa, tepi ka aleut-aleutan mapay tanjakan Pasir Dukuh.

Bandung Baheula - Bandungan, Sastra Sunda: PASIR DUKUH, Sastra Sunda,Bahasa dan Sastra Sunda,Cerita pendek Sunda,Carpon Sunda,Bandungan,seni dan budaya sunda

Samboja Jepang, si Béké Lucu, Éndah Kembangna

Bandungan Jumat, 5 Maret 2021 | 16:23 WIB

Sanajan ngaranna samboja, euweuh gantar kakaitan jeung tangkal samboja nu sok loba di kuburan.

Bandung Baheula - Bandungan, Samboja Jepang, si Béké Lucu, Éndah Kembangna, tanaman kamboja jepang,merawat kamboja jepang,jenis kamboja jepang,bunga kamboja jepang

Ngadagoan Karéta Léwat di Viaduk Bandung

Bandungan Kamis, 4 Maret 2021 | 12:26 WIB

Kusabab pamandanganna alus, Viaduk ieu dijadikeun salah sahiji tempat syuting sinétron “Preman Pensiun”.

Bandung Baheula - Bandungan, Ngadagoan Karéta Léwat di Viaduk Bandung, sejarah jalan viaduct bandung,sejarah nama jalan viaduct bandung,kisah jalan viaduct bandung,jalan viaduk Bandung,jalan viaduk

Nini Antéh jeung Sangu Sésa

Bandungan Rabu, 3 Maret 2021 | 13:03 WIB

Digantungkeun isuk-isuk, beurang aya kénéh. Magrib ngagantung kénéh. Tapi, isukna geus teu aya. Hartina dicokotna peutin...

Bandung Baheula - Bandungan, Nini Antéh jeung Sangu Sésa , Fiksimini Sunda,Nini Anteh di bulan,Bulan Purnama,Sastra Sunda,seni budaya sunda

Dalang Wayang Golék Saméméh “Dinasti" Dalang Sunarya

Bandungan Selasa, 2 Maret 2021 | 16:07 WIB

Lamun diukur ku taun, kajayaan Dinasti Sunarya geus lumangsung kira-kira 3/4 abad.

Bandung Baheula - Bandungan, Dalang Wayang Golék Saméméh “Dinasti" Dalang Sunarya, Wayang Golek,Sejarah wayang golek,Dalang Wayang Golek,Dinasti dalang Sunarya,Dalang Sunarya,Asep Sunandar Sunarya

Nyeri Haté sok Dibanding-banding waé, ART Mergasa Dunungannana

Bandungan Senin, 1 Maret 2021 | 14:52 WIB

Ratna ngarékayasa kajadian éta saolah-olah geus aya rampok ka imah dununganna.

Bandung Baheula - Bandungan, Nyeri Haté sok Dibanding-banding waé, ART Mergasa Dunungannana, ART bunuh majikannya,Pembunuhan di Buahbatu,Tersangka rekayasa seolah ada perampokan,Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya

Misteri Sripanggung

Bandungan Sabtu, 27 Februari 2021 | 06:35 WIB

Ti dieu kakara nyaynyayan. Yén bisa jadi nu sok ngajungjujurigan mah sripanggung nu heubeul. Nyi Suminar mah leungitna c...

Bandung Baheula - Bandungan, Misteri Sripanggung, Sastra Sunda,Bahasa dan Sastra Sunda,Cerita pendek Sunda,Carpon Sunda,Bandungan,seni dan budaya sunda,Aan Merdeka Permana

Dusun Bambu Ngoléksi Janda Bolong (Monstera Obliqua). Hargana Ampir 1...

Bandungan Jumat, 26 Februari 2021 | 15:20 WIB

Dina Galery Flora nu luasna 800 meter persegi ieu aya rébuan jenis koléksi tanaman hias sultan.

Bandung Baheula - Bandungan, Dusun Bambu Ngoléksi Janda Bolong (Monstera Obliqua). Hargana Ampir 1 Miliar, Janda Bolong,harga janda bolong,Tanaman Hias,Dusun Bambu,Dusun Bambu lembang,Monstéra Obliqua,Galery Flora Dusun Bambu

artikel terkait

dewanpers