web analytics

Si Sipus

clockSabtu, 5 September 2020 12:34 WIB userDeni A Fajar
Bandung Baheula - Bandungan, Si Sipus, Seni Budaya,Seni,cerpen,filsafat

Ilustrasi Si Sipus (Heinri)

Si Sipus ngoréjat tibuburanjat. Panonna ngeureuceum nyipitan, sérab katojo matapoé anu ucang-anggé dina jandéla kamarna. Manuk récét dina dahan-dahan haténa. Geus beurang! Kurang ajar téh, kabeurangan deui waé. Tibra teuing dipépéndé impian!

Si Sipus ngarénghap nyeuseup hawa anu dikirim angin munggaran. Dadana kebek ku sumanget hirup. Geus waktuna digawé! Si Sipus luak-lieuk niténan eusi kamarna. Acak-acakan siga bangké kapal karam. Kasur pasiksak. Sepréna anu kuleuheu, nambru dina handapeun korsi deukeut méja belajar. Simbut ngagulung di juru pabeulit jeung bantal lépét. Aya seuseuheun ngahunyud, aya koran jeung majalah pabalatak. Aya asbak anu samutut ku kuntung roko. Aya cucunguk kekerejetan hayang kaluar tina gelas kotor anu dieusi gegedoh kopi.

Si Sipus masih niténan eusi kamarna. Si Sipus ngagebeg, napasna ngahégak. Asa aya nu leungit ti jero kamarna. Enya tétéla aya anu leungit. Si Sipus geumpeur. Kesang ngadadak ngoprot. Si Sipus ngubrak-ngabrik eusi kamar. Che Guevara dina poster anu némpél dina témbok bangun ngagelenyu ngabandungan polah Si Sipus.

Batu leungit!

Batu anu salawasna tara jauh ti manéhna, batu kameumeut, batu anu sok digulang gapér dikeukeupan mangsa saré … ayeuna ilang tanpa karana. Ngiles teuing ka mana losna.

Moal kitu aya nu maling mah? Tapi, saha pijalmaeunnana? Si Sipus teu percaya aya bangsat anu pirajeunan maling batu sasiki. Remen sotéh ngadéngé, bangsat anu malingan batu gunung atawa malingan batu sagedé gunung. Malah ku bangsat jaman ayeuna mah, gunungna pisan dipaling. Ku bangsat jaman kiwari mah, gunung-gunung diiwat taya nu kaliwat!

Si Sipus geumpeur. Batu karamat anu katelah Si Légénda téa, weléh teu kapanggih. Moal kitu diiwat matapoé, pédah si éta sasatna anu pangheulana ngahudangkeun tadi. Panon Si Sipus eunteup dina jandéla. Hanjakal matapoé geus euweuh di dinya … teu aya tapak-tapakna acan. Matapoé ngiles bareng jeung ngolésédna waktu!

Si Sipus ngahuleng. Si Sipus baluweng!

“Hudang siah pangedulan!”

Aya anu ngagedoran panto haténa. Manuk-manuk rabeng hiber kagebah tina dahan-dahan haténa. Nu nyésa kari simpé.

“Hudang siah pangangguran!!!”

Si Sipus cengkat. Panon beureum balas kurang saré, digisik. Buuk anu panjang ruwag-rewig disisiran ku ramona, sangeunahna waé. Teu paduli hasilna leuwih acak-acakan. Gap kana baju anu geus leuwih saminggu teu ngambeu cai. Rap dipaké. Jeung teuing sigana téh tibalik makéna gé. Bari rusuh, rap maké sapatu. Léos indit. Teu inget kana sibeungeut-sibeungeut acan, komo kana mandi mah … jajauheun. Jeung eunteung ogé, kawasna téh satru satungtung hirup. Pokna ogé, wawuh jeung eunteung mah malaur jadi Narsisus!

“Héy, deuk ka mana Sipus?!” aya anu ngagorowok.

Si Sipus nahan léngkah.

“Deuk néangan batu!”

“Dasar jelema teu éling, kalah ngagugulung anu kitu patut!” kapireng sora anu ngagorowok deui, beuki tarik. “Lain nyiar gawé ka dituh!”

Si Sipus ngarandeg néangan anu boga sora. Anu tadi ngagorowok ngadedempés.

“Néangan batu ogé digawe deuleu!! Ceuk saha lain digawé!!?”

Taya anu ngajawab.

Si Sipus ngagelenyu asa meunang perang. Sukuna terus ngaléngkah. Si Sipus ngabéngbéos teu ngalieuk-lieuk deui.

***

“Mang, manggihan batu?”

Tukang béca anu keur nungguan muatan bari nundutan, asa kagebah. Polohok waéh bangun anu kabur pangacian. Bari teu leupas neuteup ka anu nanya, surudut-surudut nyusut aday sésa tadi ngalenggut nundutan. Perelek heuay deui, bangun ni’mat kabina-bina.

“Mang, manggihan batu henteu?” Si Sipus mindo. “Sugan katingali ngulampreng ka dieu …”

“Naon, Dén, ka Buahbatu? Mangga, Dén. Mirah, mung lima rébu… tos biasa!”

“Lain Buahbatu, Mang!” Si Sipus nyereng asa diheureuykeun. “Batu! Batu! Batu, Mang! Manggihan henteu …!!?”

“Kutan milarian batu. Batu ali atanapi batu asahan?” tukang béca nyéréngéh asa manggih kaulinan anyar.

“Enya batu, tapi lain batu asahan. Ieu mah batu asuhan. Batu anu sapopoé sok didodorong ku kuring!”

Tukang béca molohok teu ngarti.

Si Sipus garo-garo teu ateul. Baluweng mikiran batu.

“Ke, Adén… atuh lengit batu mah, milarian deui waé. Seueur ieuh di walungan ogé. Badé milih anu saageung naon?” tukang béca méré bongbolongan.

“Lain batu anu kitu patut atuh, Mang! Ieu mah batu istiméwa … lain batu samanéa. Ieu mah batu warisan karuhun anu kudu dipusti-pusti. Kari-kari ayeuna leungit. Wah, tada teuing wé benduna para karuhun. Jeung deuih, lamun éta batu teu kapanggih, hirup kuring moal aya hartina… moal aya dangiangan!”

Tukang béca beuki molohok. Beuki teu ngarti.

Matapoé beuki luhur. Waktu terus élékésékéng teu ngeunah cicing. Si Sipus beuki hariwang, sieun udagannana teu bisa kacerek deui. Si Sipus diudag-udag waktu. Si Sipus diudag-udag tanggung jawab.

Soloyong aya béca nyampeurkeun. Tukang bécana anu begung, ngoprot késang, tas narik anu bayuhyuh taksiran. Atawa tas kabur nyingkahan petugas ketertiban. Dina kaos tukang béca anu anyar datang téa, dina kaos kucel anu rapet ku késang, aya gambar tangkorak dipapaésan tulisan: Generasi Metal Dukung Total Reformasi! Calanana jins, nya kuleuheu nya belél. Palebah tuurna, gudawang soéh awok-awokan.

Béca téh eureun di gigireun Si Sipus.

“Aya naon, Méd?” cenah ka baturna anu keur guntreng jeung Si Sipus.

Ieu Si Adén natanyakeun batu … leungit cenah!”

“Saha…?!!”

“Enya ieu Si Adén …” ceuk Si Eméd bari ngarérét ka Si Sipus.

Tukang beca anu anyar datang ngabarakatak.

Teuing pikeun anu kasabaraha kalina, Si Eméd molohok deui.

Si Sipus ngaléos.

“Sia mah, Méd, nu kitu dilayanan!”

“Har, na saha kitu manéhna téh?”

“Jelema kurang saeundan!!!”

***

Waktu terus marudah. Ninggalkeun beurang. Ninggalkeun matapoé. Kebat muru peuting. Waktu jadi mongkléng. Kawasa nyimbutan alam dunya ku peteng.

Di hiji gedong anu sigrong. Di hiji kamar méwah anu pepek ku bonéka, cocooan, jeung pinuh ku parabot made in luar nagri, aya hiji awéwé kira umur tilu puluh lima taunan keur mépendé anakna bari anteng ngadongéng. Bubuhan awéwé jelema jegud jeung terpelajar, dongéng anu keur didongéngkeun ka anakna téa: dongéng made in luar nagri. Kajeun teuing anakna teu apal ka saha-sahana tokoh carita anu keur didongéngkeun. Si awéwé anu kulitna bodas mapakan lampu néon, terus ngagorolang ngadongéng hiji lalakon tina buku anu ti tadi teu leupas tina leungeunna.

Kocap aya lalaki anu disupata satungtung umur kudu ngadodorong batu ka luhur pasir. Unggal waktu éta batu terus didodorong ditaékkeun ka luhur pasir. Geus anjog ka luhur… ka mumunggang pasir, éta batu ngagulutuk deui ka handap. Kitu jeung kitu, taya anggeusna. Taya tungtungna. Da lain gé disupata atuh ari aya kecap lekasan mah.

Ceuk balaréa, éta pagawéan lalaki anu disupata téa, euweuh mangpaatna. Ngadon méakkeun waktu satungtung umur, kitu ceuk biwir sadunya. Tapi kitu sotéh ceuk biwir batur. Da jinisna mah, enya anu disupata téa, pohara pisan sumanget jeung daria ngalakonannana. Supata ditarima ku kasabaran. Ahirna jelema anu disupata téh kawentar saalam dunya. Éta anu disupata téh ngaranna .…

Si awéwé umur tilu puluh lima taunan anu keur ngadongéng téa, ngarandeg heula. Nyelang ngarérét ka anakna. Budak lalaki umur opat taunan anu didongéngan geus tibra, ngimpi ulin jeung Si Kabayan. Ngadon ngala tutut, ngala nangka, atawa ngadon ngadeupaan lincar. Anu ngadongéng imut. Celengok nyium tarang anakna bangun deudeuh jeung geugeut.

Rét deui kana buku dongéng. Buku dongéng siga gugupay kawas hayang ditamatkeun.

Kumaha terusna ieu dongéng téh…? Awéwé umur tilu puluh lima taunan anu dikurung gedong sigrong ngagerentes. Manéhna rumasa ngadongéng téh can kungsi tamat. Da macana ogé dapon baé. Teu kaur, sok kapegat ku budak anu kaburu saré. Atawa mimindengna mah sok dikiceupan salakina … anu ngangajak waé saré.

Alhamdulillah, awéwé anu kulitna bodas kawas lampu néon, anu peuting harita maké kimono pulas kayas, ngucap sukur. Peuting harita mah diparengkeun tamat maca dongéngna. Mulus taya gangguan naon-naon. Bubuhan sakadang carogé anu nyangking jabatan penting di hiji departemén, nuju tugas ka luar nagri. Atawa nuju pakanci ka luar nagri bari raos-raos ngeukeupan anu anom.

Réngsé maca, huleng wae salila-lila. Geuning dongéng téh matak muringkak bulu punduk. Ku teu nyangka deuk pikitueun pungkasannana. Karunya teuing, lalaki anu disupata téh leungiteun batu kameumeutna. Padahal pikeun lalaki anu disupata, batu téh ngan hiji-hijina harta jeung baturna di alam dunya. Tungtungna si lalaki anu disupata téa, ngumbara aprak-aprakan ngadon natanyakeun batu. Umurna béak dipaké nyusud batu. Awakna beuki kuru. Tapi batu weléh teu kapanggih. Harepan jeung sumangetna anu salawasna ngagedur, musna basa manéhna dianggap gélo ku balarea. Ngarasa teu boga deui ajén hirup, lalaki anu disupata téh milih pati. Maéhan impiannana sorangan.

Nu ngadongéng nutup buku. Ngarénghap bangun anu capé kacida. Panonna anu beueus, neuteup ka anakna anu ngageubra.

“Untung waé can kungsi tamat didongéngkeun ka hidep, kasép …”

Waktu geus nepi ka mumunggang peuting. Beuki mongkléng. Beuki simpé.

***

Waktu beuki marudah. Terus ngagugusur umur.

Carita lalaki anu disupata, carita anu leungiteun batu kameumeut, carita anu nelasan impiannana sorangan, geus jadi milik balaréa. Kabéh taya anu bireuk deui. Kabéh yakin carita geus tamat nepi ka lebah dinya, taya terusna. Tungtungna carita samodél kitu, nasibna kapopohokeun atawa ngahaja dipopohokeun.

Tapi jauh di hiji tempat…

Aya hiji wanoja, satia nunggu waktu anu geus pasini bakal datang. Dina haté si wanoja aya batu dipendem. Batu anu salawasna dipusti-pusti. Batu saha? Ngan si wanoja anu apal.

“Engké bakal datang anu nyokot ieu batu,” kapireng deui harewos waktu, harita basa mimiti panggih.

“Tapi iraha?” gerentes haté si wanoja.

“Engké, lamun geus tepi kana pasti-Na!”

Editor: Dudung Ridwan

terbaru

Cerpen: MITEMBEYAN* TERAKHIR

Bandungan Sabtu, 31 Juli 2021 | 10:08 WIB

Siang-siang esoknya, sawah Atang berpindah tangan. Uang hasil penjualan akhirnya disepakati dibuat lima belas kamar kont...

Bandung Baheula - Bandungan, Cerpen: MITEMBEYAN* TERAKHIR, Cerita Pendek,cerita pendek gandi sugandi,cerpen gandi sugandi,cerpen,Sastra,Bahasa dan Sastra Indonesia

Kebon Binatang Bandung Krisis. Soang jeung Uncal Bakal jadi Kahakanan...

Bandungan Jumat, 30 Juli 2021 | 14:03 WIB

Ngeunaan bantuan, Aan nyebut salila ieu Bazoga meunang bantuan pakan ti komunitas, pihak swasta, atawa pribadi.

Bandung Baheula - Bandungan, Kebon Binatang Bandung Krisis. Soang jeung Uncal Bakal jadi Kahakanan Maung, Kebun Binatang Bandung,Kebun Binatang,Bazoga,pakan harimau Kebun Binatang Bandung

Sastra Sunda: MAPAG HIBAR PANGHAREPAN

Bandungan Sabtu, 24 Juli 2021 | 13:59 WIB

Kuring diuk sisi jandéla, beus ngageuleuyeung lalaunan. Anit ngadadahan ka bapana. Beuki jauh, leungeun Fahmi diantelkeu...

Bandung Baheula - Bandungan, Sastra Sunda: MAPAG HIBAR PANGHAREPAN, Carpon Sunda,carpon Aam Amarullah,carpon,Sastra Sunda,sastra dan budaya Sunda,Cerita pendek bahasa Sunda,Cerita pendek Sunda

Disaté, Digulé, Digepuk … Daging Kurban Dikumaha Deui Nya? Geus Nyobaa...

Bandungan Jumat, 23 Juli 2021 | 11:32 WIB

Saté koyor dijieunna tina gajih sapi, teu maké daging pisan. Di Yogyakarta, saté koyor sohor pisan.

Bandung Baheula - Bandungan, Disaté, Digulé, Digepuk … Daging Kurban Dikumaha Deui Nya? Geus Nyobaan Saté Koyor?, Sate Koyor,masak daging kurban,Iduladha,sate,gule,gepuk,Daging Kurban

Anthony Ginting Siap Makalangan di Olimpiade Tokyo 2020

Bandungan Rabu, 21 Juli 2021 | 14:49 WIB

Dina anceran mah, Ginting nu jadi unggulan kalima di Olimpiade ieu, bakal sanggup ngeléhkeun lawan-lawanna.

Bandung Baheula - Bandungan, Anthony Ginting Siap Makalangan di Olimpiade Tokyo 2020, Anthony Ginting,Pebulutangkis Anthony Sinisuka Ginting,Olimpiade 2020 Tokyo,tunggal putra anthony sinisuka ginting,Bulu Tangkis

Cerpen: TRUK MENUJU KOTA

Bandungan Sabtu, 17 Juli 2021 | 07:49 WIB

Seharusnya aku takut kepada Brenda. Dia cukup jangkung dan suaranya terdengar berat. Brenda adalah perempuan yang terjeb...

Bandung Baheula - Bandungan, Cerpen: TRUK MENUJU KOTA, Cerita Pendek,cerpen,Cerita pendek Ken Hanggara,Sastra,Bahasa dan Sastra Indonesia

Vidéo Doni Salmanan nu keur Ngabagi-bagi Duit Viral. Saha Doni Salmana...

Bandungan Jumat, 16 Juli 2021 | 13:12 WIB

Wakil Bupati Bandung, Sahrul Gunawan, nga-repost vidéo Doni Salmanan. Atuh, meunang mangpirang koméntar.

Bandung Baheula - Bandungan, Vidéo Doni Salmanan nu keur Ngabagi-bagi Duit Viral. Saha Doni Salmanan téh?, Doni Salmanan,doni salmanan bagi-bagi duit,Youtuber Doni Salmanan,Sahrul Gunawan,Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan (Bedas)

Korona dina Carpon Sunda: Catetan tina Pasanggiri Ngarang Carpon Pakar...

Bandungan Selasa, 13 Juli 2021 | 20:16 WIB

Catetan tina Pasanggiri Ngarang Carpon Korona di Komunitas Pakarangan

Bandung Baheula - Bandungan, Korona dina Carpon Sunda: Catetan tina Pasanggiri Ngarang Carpon Pakarangan, Carpon Sunda,pasanggiri ngarang carpon,pakarangan,pasanggiri ngarang carpon Pakarangan,Hadi AKS,Bahasa dan Sastra Sunda,seni dan sastra sunda,Sastra Sunda

artikel terkait

dewanpers
arrow-up